Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
26 Şubat 2024

Sirküler No: 988

Nakledilen İşyerlerinden Sigortalıların Bildirimi Yapılmalı mı?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 11’inci maddesi ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 33’üncü maddesi gereğince; işyerinin faaliyette bulunduğu adresten başka bir ildeki adrese nakledilmesi halinde nakleden işverence; başka bir işverene devredilmesi halinde devralan işverence nakil veya devir tarihini takip eden 10 gün içinde işyeri bildirgesi vermesi gerekmektedir.

Nakledilen sigortalıların sigorta hak ve yükümlülükleri devam ettiğinden nakil edilen işyerlerinden sigortalı işten ayrılış bildirgesi, yeni adresteki işyerinden ise sigortalı işe giriş bildirgesi düzenlenir ancak, bu belgelerin yasal süresi dışında SGK’ ya verilmesinden dolayı idari para cezası uygulanmaz.

İşyerinin aynı SGK Müdürlüğünün görev alanına giren başka bir adrese nakledilmesi halinde ise işyerinin yeni adresi güncellenir ayrıca işyeri sicil numarası verilmez. Bu durumda, nakil edilen işyerlerinde çalışan sigortalılar için işten ayrılış ve işe giriş bildirgesinin verilmesine gerek bulunmamaktadır.

Prozon Bordro ve Özlük Yazılımı

Proventus’un teknoloji şirketi olan Prozon’un geliştirdiği Bordo ve Özlük Yazılımı yayında!
Bordro süreçlerinizi devrim niteliğinde değiştirmek üzere tasarlandı…

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.