Sirküler

No: 300

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
14 Aralık 2020


Mesleki ve teknik ortaöğretim sırasında tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimi gören öğrenciler de iş kazası ve meslek hastalığı yönünden, bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar hakkında ayrıca genel sağlık sigortası yönünden 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (b) bendi kapsamında sigortalı sayılmıştır. Bu öğrencilerin işvereni 5510 sayılı Kanunun 87 nci maddesinin (e) bendine göre Milli Eğitim Bakanlığı veya bu öğrencilerin eğitim gördükleri okullar veya kurumlar olacaktır. 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (b) bendi kapsamındaki sigortalıların prime esas günlük kazançlarının hesaplanmasında prime esas günlük kazanç alt sınırı dikkate alınmakta iken 6764 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde yapılan değişiklikle aday çırak, çırak, işletmelerde mesleki eğitim, mesleki ve teknik ortaöğretim sırasında staj, tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimi gören öğrencilerin prime esas kazançları ilgili kanunlarında öngörüldüğü şekilde belirleneceği hüküm altına alınmış ve 3308 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde bu tutar asgari ücretin yüzde ellisi olarak belirlenmiştir. 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (b) bendine tabi sigortalıların prim oranı, prime esas kazançlarının % 6’sı olup bu oranının % 1’i kısa vadeli sigorta kolları, % 5’i genel sağlık sigortası primidir. 09/12/2016 tarihinden itibaren tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimi gören öğrenciler içinde aynı oran üzerinden prim ödenmesi gerekmekte olup, konuya ilişkin e-bildirge/e-beyanname programlarında gerekli güncellemeler yapılarak söz konusu sigortalılar için 49 ve 50 nolu belge türleri kullanılacaktır.

49 Nolu Belge: Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Sırasında Tamamlayıcı Eğitim ya da Alan Eğitimi Gören Öğrencilerden Bakmakla Yükümlü Olunanlar  (MEB İşyeri Olarak Tanımlanmış Olanlar Tarafından Seçilebilir): Kısa vadeli sigorta kolları primi-işveren hissesi %1

50 Nolu Belge: Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Sırasında Tamamlayıcı Eğitim ya da Alan Eğitimi Gören Öğrencilerden Bakmakla Yükümlü Olunmayanlar (MEB İşyeri Olarak Tanımlanmış Olanlar Tarafından Seçilebilir): Kısa vadeli sigorta kolları primi-işveren hissesi %1 + genel sağlık sigortası primi-işveren hissesi %5 = %6

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.