Sirküler

No: 299

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
14 Aralık 2020


0510 ve 0520 iş kolu kodlarında tescil edilmiş maden işlerinde emekli aylığı alırken yeraltında çalışan sigortalıların bildirimine yönelik olarak e-bildirge/e-beyanname sisteminde “(48)-Emekli Yeraltında Çalışan” kodlu belge türü bulunmaktadır. Bu durumda olan işverenler bildirimlerin 48 nolu belge türüyle yapmaları gerekir.

Bilindiği üzere, 6552 sayılı Kanunun 9. maddesi 3213 sayılı Maden Kanununa eklenen Ek-9. Maddede “Bu Kanunun 2 nci maddesinde sayılan 4. Grup madenlerden “Linyit” ve “Taşkömürü” çıkarılan işyerlerinde, yer altında çalışan işçilere ödenecek ücret miktarı 4857 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca belirlenen asgari ücretin iki katından az olamaz.” hükmüne yer verilmiştir.

Dolayısıyla; 11.09.2014 tarihinden sonra linyit ve taşkömürü çıkarılan işyerlerinde yeraltında çalışanlara ödenecek ücret asgari ücretin 2 katından aşağı olamayacak ve bildirimlerde buna göre yapılacaktır.

48 Nolu Belge Türünden (Yeraltında Emekli Çalışanlar) sosyal güvenlik destek primi ve kısa vadeli sigorta kolları primi kesilir. Sigortalıdan %7,5 oranında, İşverenden %24,5 oranında (%22,5 + %2) prim kesilecektir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.