Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
07 Mart 2022

Sirküler No: 523


Meslek Hastalığı Nedir?

Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik halleridir. Kömür madenlerinde çalışan sigortalıların tutuldukları “Pnömokonyoz” ve “Antrekozis” , mermer ocakları veya kot taşlama işyerlerinde çalışanların tutuldukları “Silikoz”, tütün işletmelerinde çalışan sigortalıların yakalandıkları “Tabakoz” gibi hastalıklar, işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple meydana gelen tipik meslek hastalıklarından olduğu gibi, sıtma ile mücadele işlerinde çalışan sigortalıların bataklıkların kurutulması işinde çalıştıkları sırada yakalandıkları “Sıtma” hastalığı veya hayvanlarla ilgili işte çalışanların yakalandıkları “Şarbon” hastalığı da, işin yürütüm şartları yüzünden meydana gelen, meslek hastalıklarından sayılmaktadır.

Meslek Hastalığının Unsurları Nelerdir?

Bir hastalık veya engellilik halinin meslek hastalığı sayılabilmesi için;

  • Sigortalı olunması.
  • Yürütülen işin sonucu olarak ortaya çıkması.
  • Meslek hastalığının SGK Sağlık Kurulunca tespit edilmesi.

unsurlarının bir arada gerçekleşmesi gerekmektedir.

Meslek Hastalığı Tespiti Neye Göre Yapılır?

Sigortalının çalıştığı işten dolayı meslek hastalığına tutulduğunun;

  • SGK tarafından yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları tarafından usulüne uygun olarak düzenlenen sağlık kurulu raporu ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi,
  • SGK tarafından gerekli görüldüğü hallerde, işyerindeki çalışma şartlarını ve buna bağlı tıbbî sonuçlarını ortaya koyan denetim raporları ve gerekli diğer belgelerin incelenmesi,

sonucu SGK Sağlık Kurulu tarafından tespit edilmesi zorunludur.

Meslek Hastalığı Kaç Gün İçinde, Hangi Makama, Ne Şekilde Bildirilmelidir?

Meslek hastalığı sigortalının meslek hastalığına tutulduğunu öğrenen veya bu durum kendisine bildirilen işveren tarafından, bu durumun öğrenildiği günden başlayarak 3 işgünü içinde, iş kazası ve meslek hastalığı bildirgesi ile SGK’ ye bildirilmesi zorunludur. 3 iş günü içinde sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezlerine elektronik ortamda e-Bildirim programından bildirim yapılacaktır. Söz konusu bildirim; e-Sigorta veya doğrudan ya da posta yoluyla da ilgili SGK Ünitesine gönderebilir. Adi posta veya kargo ile yapılan bildirimlerde SGK kayıtlarına intikal tarihi, taahhütlü, iadeli taahhütlü veya acele posta ile yapılan bildirimlerde de postaya veriliş tarihi esas alınır. Bildirim için tanınan sürede resmi tatil günlerine rastlayan günler 3 iş günü hesabında dikkate alınmaz. Örneğin; işyerinde çalışan sigortalısının silikozis meslek hastalığına tutulduğunu 10.02.2022 tarihinde öğrenen işveren meslek hastalığı ile ilgili bildirimi 14.02.2022 tarihinde saat 23.59’a kadar e-Bildirim yolu ile veya aynı gün mesai saati bitimine kadar kâğıt ortamında yapması gerekmektedir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.