Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
28 Aralık 2022

Sirküler No: 486


7429 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile;

-Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları
İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait bazı limanların işletme hakkı verilmesi/devri yöntemiyle
özelleştirilmeleri neticesinde imzalanan kırk dokuz yıldan az süreli sözleşme süreleri, mali
bilgileri gösteren yeminli mali müşavirlerce tasdik edilmiş belgelerle birlikte başvuruda
bulunulması ve diğer şartların yerine getirilmesi koşuluyla, bir defaya mahsus olmak üzere kırk
dokuz yıla kadar uzatılmıştır.
-Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından, başvuru ekindeki belgeler esas alınarak bu
maddenin dördüncü fıkrası uyarınca on beş gün içerisinde yapılacak değerlendirmeyi
müteakiben başvuruda bulunan işletmeci şirketlere, ek sözleşme imzalanmak üzere, üç ayı
geçmeyecek şekilde süre verilir.
-Ek sözleşme imzalanabilmesi için işletmeci şirketlerin işletme hakkını doğuran sözleşmeden
kaynaklanan tüm mali yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmiş olmaları ve işletme hakkını
doğuran sözleşmeden kaynaklı olarak açılmış davalardan feragat etmeleri şarttır.

Kanun ve ayrıntıları için tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221228-12.htm

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.