Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
28 Aralık 2022

Sirküler No: 708


22.12.2022 tarihli 7429 sayılı “ Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, 28 Aralık 2022 tarihli 32057 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

7429 sayılı Kanunla iş ve sosyal güvenlik kanunlarında yapılan ve değişiklikleri aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:

1- 7429/Madde 4 ile 4857 sayılı İş Kanunu’nun 69’uncu maddesinin üçüncü fıkrasında değişiklik yapılmıştır.

Yapılan değişiklikle artık “petrol araştırma, arama ve sondaj faaliyetleri kapsamında” yürütülen işlerde çalıştırılan işçinin yazılı onayı alınmak şartıyla 7,5 saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilecektir.

2- 7429/Madde 5-6 ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na iki geçici madde ilave edilmiştir.

Yapılan ilavelerle (geçici madde 90): Genel sağlık sigortası kapsamında yer alan kişilere, finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerine ilişkin olarak SGK ile götürü bedel üzerinden hizmet alım sözleşmesi imzalayan kamu üniversitesi sağlık hizmeti sunucularının sözleşmeyi imzaladıkları mali yıldan önce düzenleyerek teslim ettikleri fatura ve eki belgelerin, belirlenen sürelerde inceleme sürecinin tamamlanamaması nedeniyle, ödenen avans tutarları 31 Ocak 2023 tarihine kadar başkaca bir işleme gerek kalmaksızın SGK tarafından giderleştirilecektir. Götürü bedel üzerinden hizmet alım sözleşmesi imzalamış kamu üniversitesi sağlık hizmeti sunucularınca sözleşme öncesinde incelenen fatura dönemine ait oluşan kesinti tutarlarına karşı açtıkları davalardan kesinleşmemiş olanlarının tamamından 31 Ocak 2023 tarihine kadar feragat ederler. Sağlık hizmeti sunucusu tarafından itiraza konu edilmemiş olsa da 28.12.2022 tarihinden önce incelenen fatura dönemine ait oluşan tutarlardan sağlık hizmet sunucusunun mahsup edilmeyen alacakları SGK tarafından terkin edilir.

Yapılan ilavelerle (geçici madde 91): 1.1.2013 tarihinden önce genel sağlık sigortası kapsamında sayılanlardan;

– Mütekabiliyet esası da dikkate alınmak şartıyla, oturma izni almış yabancı ülke vatandaşlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan kişiler.

– Başka bir ülkede sağlık sigortasından yararlanma hakkı bulunmayan vatandaşlar.

– Ülkemizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler (Uluslararası Öğrenciler Değerlendirme Kurulu kararı ile burslandırılan uluslararası öğrenciler hariç)

Genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilir. 28.12.2022 tarihine kadar söz konusu süreler için ödenmiş olan primler iade ve mahsup edilmez.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.