Sirküler

No: 342

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
09 Şubat 2021


Kooperatifler ile yönetim kurulu üyeleri arasındaki hukuki ilişki, iş sözleşmesi değil vekâlet akdi ilişkisidir. Şöyle ki, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 55’inci maddesine göre, yönetim kurulu; kanun ve ana sözleşme hükümleri içinde kooperatifin faaliyetini yöneten ve onu temsil eden icra organıdır.  5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine istinaden sigortalı sayılmak için hizmet akdi ilişkisi gerekmektedir. Dolayısıyla, kooperatif ile yönetim kurulu üyeleri arasındaki ilişki bir vekâlet akdi ilişkisi olduğundan dolayı sigortalı sayılmalarına imkân yoktur. Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı altında ödeme yapılsa dahi 4/1-a kapsamında sigortalı sayılamazlar.

Başka bir anlatımla; 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu gereğince kooperatif başkanları ile kooperatifin yönetim ve denetim kurullarına seçilenler, bu göreve seçimle geldiklerinden aralarındaki hukuki ilişki, vekalet akdine ve kanunda belirtilen görevlerini yerine getirmelerine dayandığından sigortalı sayılmayacaklardır. Bu görevlerinden dolayı huzur hakkı veya sair bir ad altında ücret almaları akdin niteliğini değiştirmeyecektir. Ancak, kooperatif başkanları ile kooperatifin yönetim, denetim kurullarına seçilenler ve üyeleri; bu görevleri haricinde, hizmet akdine tabi olarak üçüncü şahısların yapabilecekleri işleri yapmaları karşılığında ücret ödenmesi şartıyla 4/1-a kapsamında sigortalı sayılacaktır.

 

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.