Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
22 Mayıs 2023

Sirküler No: 806


Mülga 1475 sayılı İş Kanunu’nun yürürlükte bulunan 14’üncü maddesine göre; işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet akdinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Her tam yıl için 30 günlük ücreti, nisbi emredici bir hüküm olup, işçi lehine değiştirilebilir. Dolayısıyla, 30 günlük ücret yerine 60 günlük ücret, işveren tarafından ödenebilir. Ancak, bu şekilde kıdem tazminatının hesaplanıp ödenmesi, toplu sözleşmelerle ve hizmet akitleriyle belirlenen kıdem tazminatlarının yıllık miktarı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi en yüksek Devlet memuruna (Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı) 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemeyecektir.

Bir yargı kararında (Yrg. 9. HD., 25.03.2008 T., 2007/37200 E., 2008/6387 K.); toplu iş sözleşmesinde her hizmet yılı için 50 günlük giydirilmiş ücret öngörülmesi ve 50 günlük ücretin fesih tarihindeki tavanı aşması halinde, kıdem tazminatının tavandan hesaplanması gerektiği hükme bağlanmıştır.

Sonuç olarak, kıdem tazminatı hesabında 30 günlük ücret yerine 60 günlük ücret ödense dahi kıdem tazminatı tavanını (2023 yılı için 19.982,83 TL) geçemeyecektir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.