Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
15 Ekim 2022

Sirküler No: 667


İşyerinde Sürekli Bir Şekilde Çıkış Giriş Yapılan Sigortalının Çalışmaları Kesintisiz Sayılır mı?
Hususunu Yargıtay 21. Hukuk Dairesinin bir kararı ile inceleyelim ( Esas: 2012/17863, Karar:
2012/18237, Tarih: 01.11.2012).
Davacının davalıya ait iş yerinden 20.09.2003 – 22.02.2007 tarihleri arasındaki çalışmaları
kesintili olarak SGK’ya bildirilmiş ise de, bu dönemdeki çalışmaların kesintisiz olduğu
bordro tanıkları tarafından doğrulanmış olup, yapılan işin daimilik arz eden bir iş olduğu
da dosyadaki bilgi ve belgelerden anlaşıldığından, davacının defalarca iş yerinden istifa edip
tekrar işe girmesi hayatın olağan akışına ve dosyadaki delil durumuna aykırı düştüğünden,
mahkemece davacının dava dışı iş yerindeki çalışmasının kesintisiz olduğu esas alınarak bir
karar verilmelidir.
Bu karara göre; sigortalının işyerinde yaptığı işin süreklilik arz eden bir iş olduğu, işyerinde
mevcut çalışanların da ifadeleri ile doğrulandığı dikkate alındığında işyerinden defalarca istifa
edip tekrar işe girmenin hayatın olağan akışına uygun bir durum olmadığı da gözetildiğinde
işyerinde sürekli bir şekilde çıkış giriş yapılan sigortalının çalışmaları kesintisiz sayılır.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.