Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
15 Ekim 2022

Sirküler No: 666


Güvenlik Görevlisinin Gece Nöbetinde Bulunduğu Sırada Yere Yığılarak Vefat Etmesi Olayı İş
Kazası Sayılır mı? Hususunu Yargıtay 21. Hukuk Dairesinin bir kararı ile inceleyelim ( Esas:
2015/16961, Karar: 2016/8943, Tarih: 26.05.2016).

Davacılar, geçirdiği kazanın iş kazası olduğunun tespitiyle başvuru tarihinden itibaren gelir
bağlanmasına karar verilmesini istemiştir. Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin reddine
karar vermiştir.

İş kazasının tespiti istemine ilişkin bu tür davalar 5510 sayılı Yasa'nın 13.maddesinden
kaynaklanmaktadır. Anılan maddeye göre, iş kazası,

a) sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,

b) işveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla,

c) sigortalının, işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,

d) sigortalıların işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirilmeleri sırasında
sigortalıyı bedence veya ruhça arızaya uğratan olaylardır.

Zararlandırıcı sigorta olayının iş kazası sayılması için,

1) sigorta olayına maruz kalan kişinin sigortalı olması ( hizmet akdi ile çalışması)

2) sigorta olayının maddede sayılı sınırlı olarak belirtilen hal ve durumlardan birinde meydana gelmesi koşuldur.

Başka bir anlatımla, sigorta olayının, iş kazası sayılabilmesi için iki koşulun birlikte gerçekleşmesi zorunludur.

Dosyadaki kayıt ve belgelerden, davacının davalı . Şti’ye ait otelde diğer davalı …. Şti. elemanı
olarak 11.07.2013 tarihinde gece 2:00 sıralarında nöbetçi iken aniden yere düşerek vefat ettiği,
Adli Tıp Kurumu 1. Daire raporuna göre ölüm nedeninin tespit edilemediğinin bildirildiği,
anlaşılmaktadır.
Somut olayda; davacının işyerinde gece nöbetçi olduğu saatte, güvenlik görevlisi olarak
çalıştığı sırada, görevi başında iken aniden yere yığılarak vefat ettiği, yaptığı görevin
niteliğine göre de ölüm nedeninin belirlenememesinin aleyhe değerlendirilemeyeceği ve
yapılan işin davalıya ait işyerinde ve işverenin yürüttüğü işle ilgili olarak meydana geldiği
açık olmasına rağmen dava konusu kazanın iş kazası olduğunun tespiti ile ölüm geliri
açısından ise 5510 sayılı Yasanın 34. md ve ilgili maddelerindeki şartları değerlendirerek
sonucuna göre karar vermek gerekirken yazılı şekilde karar verilmiş olması hatalıdır.
Bu karara göre; güvenlik görevlisinin gece nöbetinde bulunduğu sırada yere yığılarak vefat
etmesi olayı 5510 sayılı Yasanın 13’üncü maddesinin (a) ve (b) bentleri gereği iş kazası sayılır.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.