Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
15 Ekim 2022

Sirküler No: 668


10 Yıl Önce Vefat Eden İşçinin Hak Sahiplerince Meslek Hastalığı İddiası Kabul Edilebilir mi?
Hususunu Yargıtay 10. Hukuk Dairesinin bir kararı ile inceleyelim ( Esas: 2021/6148, Karar:
2021/16852, Tarih: 29.12.2021).
Dava, davacının meslek hastalığı bulunduğunun, bu hastalık sebebiyle maluliyet oranının tespiti
ile ölümünün arasındaki illiyet bağının tespiti istemlerine ilişkindir.
Davacının eşine ait tüm tıbbı evrakları ile birlikte dosya gönderilerek; Adli Tıp Kurumu Adli Tıp 3.
Üst Kurulundan rapor alınmıştır.
Somut olayda; davacın eşi M.Z.G.’in Camialtı Tersanesi'nde 08/07/1974- 12/02/1990 yılları
arası 1. sınıf elektrik kaynakçısı olarak çalıştığı, 13/02/1990 tarihinde SSK' dan yaşlılık aylığı
almak üzere emekliye ayrıldığı, sol yan ağrısı ve nefes darlığı şikayetiyle gitti İstanbul
Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine gittiği,
yapılan tetkikler sonucu kendisine 27/08/2009 tarihinde "malign plevra mezotelyoma" yani
akciğer zarı kanseri teşhisi konduğu, 30/05/2012 tarihinde vefat ettiği, Sosyal Sigorta Yüksek
Sağlık Kurulunun 16/04/2014 tarihli 44/6497 sayılı kararında; sigortalıda tespit edilen Plevra
Mezotelyoması hastalığının mesleki nedenli olmadığına, ilgilide meslek hastalığı bulunmadığına
karar verildiği anlaşılmıştır.
Davacının eşine ait tüm tıbbı evraklar celb edilmiş, tüm dosya kapsamı itibarı ile dosya Adli Tıp
Kurumu 1. Adli Tıp İhtisas kuruluna gönderilerek, 07/06/2017 tarihli raporda; Mevcut belgelerle
ölüm sebebi ve mekanizmasının bilinemediği, adli dosyada mevcut belgelere göre Mülga
Camialtı Tersanesi Kasımpaşa İstanbul da 08/07/1974- 12/02/1990 yılları arası 1. sınıf elektrik
kaynakçısı olarak çalıştığı, asbeste maruz kaldığı, asbeste maruz kalma sonrası 10 yıldan daha
uzun süre sonra hastalığın belirtilerinin ortaya çıkabileceği, mezotelyomada asbestin etkisinin
olduğunun tıbben bildiği cihetle kişide tespit edilen plevral mezotelyamanın meslek hastalığı
olabileceği, ancak kişinin ölüm sebebi ve mekanizmasının bilinmediğinden plevral
mezotelyamanın ölüm olayında ektisi ve katkısı olup olmadığı hususunda kesin bir
değerlendirme yapılmadığı kanaati belirtilmiştir.
Adli Tıp Kurumu 3. Üst Kurulunun 26.04.2018 tarihli raporuna göre; her ne kadar kesin ölüm
sebebi ve mekanizması bilinememekle birlikte mevcut belgelere göre davacının eşi M.Z.G.' in
ölümünün, Malign Mezotelyoma sonucu meydana geldiğinin kabulünün gerektiği, kişinin 1974-
1990 yılları arasında tersanede 1. sınıf elektrik kaynakçısı olarak çalıştığı, asbeste maruz
kaldığı, 2009 yılında Malign Mezotelyoma tanısı konulduğunun bildirildiği, mezotelyoma
etyolojisisinde asbest maruziyetinin bulunduğu tıbben bilindiğinden, kişide tespit edilen Malign
Mezotelyomanın meslek hastalığı olduğunun kabulünün gerektiği kanaati belirtilmiştir.
Toplanan deliller, tüm dosya kapsamı ve yapılan yargılama sonunda; Adli Tıp Kurumu Adli Tıp
3. Üst Kurulunun 26/04/2018 tarihli raporuna göre; davacının murisi M.Z.G.’in ölümünün malign
mezotelyoma sonucu meydana geldiği ve bu hastalığın meslek hastalığı olduğu kanaatine
varılmıştır.

Bu karara göre; sigortalının 10 yıl önce ölmüş olması sigortalının meslek hastalığına yakalandığı
anlamına gelmez, Adli Tıp Kurumu 3. Üst Kurulu incelemesinde olayın meslek hastalığı ile
ilişkisi kurularak meslek hastalığına karar verilmiştir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.