Sirküler

No: 441

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
07 Haziran 2021


5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu’nun 1’inci maddesi ile Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 2’nci maddesinde “kapsam” aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

  • Genel bütçeye dâhil dairelerde çalışan
  • Katma bütçeli idarelerde çalışan
  • Kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışan
  • Döner sermayeli kuruluşlarda çalışan
  • Mahalli idareler ve bunların birliklerinde çalışan
  • Kamu tüzel kişiliğini haiz olarak kurul, üst kurul, kurum, enstitü, teşebbüs, teşekkül, fon ve sair adlarla kurulmuş olan bütün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan

ve yönetim ve denetim kurulu ile kurul, üst kurul başkan ve üyeleri dâhil tüm personel.

Yukarıda yer verilen mevzuat çerçevesinde özel sektör işyerleri etik mevzuatı kapsamında sayılmadığından işverenlerin çalışanlarına etik sözleşmesi imzalatmaları söz konusu değildir. Ancak, özel sektör işverenleri isterlerse kendi faaliyet konularına uygun olarak hazırladıkları şirket kuralları gereğince etik sözleşmelerini çalışanlarına imzalatabilirler.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.