Sirküler

No: 442

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
09 Haziran 2021


03 Haziran 2021 tarihli 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun TBMM’de 03 Haziran 2021 tarihinde kabul edilerek 09.06.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

7256 sayılı Kanunun SGK Yapılandırması aşağıda belirtilmiştir.

SSK (4/1-a) ve Bağ-Kur (4/1-b) kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan 2021 yılı Nisan ayı ve öncesi aşağıdaki alacaklar yapılandırma kapsamında kabul edilmiştir.

– Sigorta primi

– İsteğe bağlı sigorta primi

– Topluluk sigortası primi

– İşsizlik sigortası primi

– Sosyal güvenlik destek primi

– 30 Nisan 2021 tarihi dahil olmak üzere bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi

– 30 Nisan 2021 tarihi dahil olmak üzere uygulanan idari para cezaları

– Bu primlere ve idari para cezalarına bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları

Hesaplanacak tutarın, Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

Özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilik tutarı için 09 Haziran 2021 tarihinden önce tebliğ edilmesi ve 09 Haziran 2021 tarihi itibarıyla ödenmemiş olması gerekir. Ancak, 31 Ağustos 2021 tarihi sonuna kadar işverene tebliğ edilmiş olan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi asılları ile bu alacaklara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı hesaplanan sürenin başlangıç tarihinden 09 Haziran 2021 tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

09 Haziran 2021 tarihinden önce kesinleştiği hâlde 09 Haziran 2021 tarihi itibarıyla ödenmemiş olan idari para cezası asıllarının %50’si ile bu tutara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden 09 Haziran 2021 tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, idari para cezası asıllarının kalan %50’si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek. Ancak; 31 Ağustos 2021 tarihine kadar tebliğ edildiği halde yine bu tarihe kadar ödenmemiş olan idari para cezası asıllarının %50’si ile bu tutara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden 09 Haziran 2021 tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, idari para cezası asıllarının kalan %50’si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

Kapsama giren alacakların asıllarının 09 Haziran 2021 tarihinden önce ödenmiş olmasına rağmen, fer’ilerinin 09 Haziran 2021 tarihi itibarıyla ödenmemiş olduğu durumlarda, aslı ödenmiş fer’i alacağın %40’ının Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, kalan %60’ının tahsilinden vazgeçilecek.

31 Ağustos 2021 tarihine (dahil) kadar başvuruda bulunmak kaydıyla ilk taksit ödeme süresi olan 31 Ekim 2021 Pazar gününe (dahil) kadar tahakkuk edenler alacaklar da yapılandırma kapsamına dahil edilecektir.

Borçluların yapılandırmdan yararlanabilmeleri için aşağıdaki şartları yerine getirmesi gerekir.

– Dava açmamaları

– Açılmış davalardan vazgeçmeleri

– Kanun yollarına başvurmamaları

İlk taksit ödeme süresi (31/10/2021 tarihine kadar-bu tarih dâhil-) dikkate alınarak bu tarihleri takip eden 2’şer aylık dönemler hâlinde azami 18 eşit taksit olacaktır.

Başvuru ve taksit ödeme sürelerinin son gününün resmî tatile rastlaması hâlinde süre, tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonunda bitecektir.

Hesaplanan tutarlar peşin veya taksitler hâlinde ödenebilecek.

Hesaplanan tutarların tamamı ilk taksit ödeme süresinde peşin ödenirse; – Katsayı uygulanmayacak, – Fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarların %90’ının tahsilinden vazgeçilecek, – Yapılandırılan idari para cezalarından %25 indirim yapılacak, – Yapılandırma sonucu ödenecek alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması hâlinde fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan %50 indirim yapılacak

Hesaplanan tutarların tamamının ilk 2 taksit ödeme süresi içinde ödenirse; – Katsayı uygulanmayacak, – Fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarlar üzerinden %50 indirim yapılacak, – Yapılandırılan idari para cezalarından %12,5 indirim yapılacak, – Yapılandırma sonucu ödenecek alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması hâlinde fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan %25 indirim yapılacak

Borçluların başvuru sırasında – 6, – 9, – 12, – 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri mümkün olacak. – 6 eşit taksit için (1,09), – 9 eşit taksit için (1,135), – 12 eşit taksit için (1,18), – 18 eşit taksit için (1,27) katsayısı ile çarpılacak ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle 2’şer aylık dönemler hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanacak.

Kanun kapsamında ödenecek olan alacakların 6183 sayılı Kanunun 41’inci maddesine göre kredi kartı kullanılmak suretiyle ödenmesi uygun görüldüğü takdirde, ödemeye aracılık yapan bankalarca, kart kullanıcılarına kredi kartı işlemine konu borç tutarının, taksitler hâlinde yansıtılması ve taksit ödeme aylarında hesaplarına borç kaydedilmesi koşuluyla, bu ödemeler için ödeme tarihi olarak kredi kartının kullanıldığı gün esas alınacak ve borçluya tahsilatın yapıldığını gösteren makbuz verilecektir.

Taksitlerin ilk 2’sinin süresinde ve tam ödenmesi koşuluyla, kalan taksitlerden; 1 takvim yılında 2 veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti (peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi hâlinde ilk taksiti) izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51’inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla yapılandırmadan yararlandırılacak.

İlk 2 taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya 1 takvim yılında 2’den fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde yapılandırma hakkı kaybedilecektir.

Alacakların tamamen ödenmemiş olması hâlinde borçlular, ödedikleri tutarlar kadar Kanun hükümlerinden yararlandırılacak, Kanun kapsamında yapılandırıldığı hâlde öngörülen süre ve şekilde ödenmeyen alacakların yapılandırma öncesi türü ve vadesi dikkate alınarak takip işlemleri ilgili mevzuat kapsamında yapılacak ve 09 Haziran 2021 tarihinden önce başlamış olan takip işlemleri geçerliliğini koruyarak kaldığı yerden devam edecektir.

Kanun kapsamına giren alacakların, 09 Haziran 2021 tarihinden önce 6183 sayılı Kanun ve diğer kanunlar uyarınca tecil edilip de tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olanlarından, kalan taksit tutarları için borçlular, talep etmeleri hâlinde Kanun hükümlerinden yararlanabilecekler, bu takdirde tecil şartlarına uygun olarak ödenen taksit tutarları için tecil hükümleri geçerli sayılacak, bu şekilde ödenmiş taksit tutarlarına tecil tarihi ile ödeme tarihi arasında geçen süre için sadece ilgili kanunda öngörülen faiz uygulanacak, kalan taksit tutarları vadesinde ödenmemiş alacak kabul edilecek ve bu alacaklar hakkında Kanun hükümleri uygulanacak.

7256 sayılı Kanuna göre yapılandırılan ve 09 Haziran 2021 tarihi itibarıyla 7256 sayılı Kanun kapsamında ödemeleri devam eden alacaklar açısından, borçlular talep etmeleri hâlinde Kanun hükümlerinden yararlanabilecek, bu takdirde, 7256 sayılı Kanun kapsamında ödenen taksitler için yapılandırma hükümleri geçerli sayılacak, bu şekilde ödenmiş taksit tutarlarına tecil tarihi ile ödeme tarihi arasında geçen süre için 7256 sayılı Kanuna göre tercih edilen taksit süresine uygun katsayı uygulanacak, kalan taksit tutarlarına konu alacaklar vadesinde ödenmemiş alacak kabul edilerek Kanunun ilgili hükümlerine göre yapılandırılacak ve ödenmemiş taksitlere ilişkin kalan katsayı tutarlarının tahsilinden vazgeçilecektir.

Kanun hükümleri; 6736 sayılı Kanun, 7020 sayılı Kanun ve 7143 sayılı Kanun hükümlerine göre 09 Haziran 2021tarihi itibarıyla taksit ödemeleri devam eden alacaklar ile 6736 sayılı Kanuna göre tahakkuk eden alacaklar hakkında uygulanmayacak.

Kanuna göre ödenecek alacaklarla ilgili olarak, tatbik edilen hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacak ve buna isabet eden teminatlar iade edilecek.

Cumhurbaşkanı, Kanunda öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini 1 aya kadar uzatmaya yetkili olacak

İşverenlerin ve üçüncü şahısların; iş kazası nedeniyle ödemekle yükümlü bulundukları her türlü borçları ile bu borçlara kanuni faiz uygulanan sürenin başlangıcından 09 Haziran 2021 tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde bu borçlara uygulanan kanuni faizin tahsilinden vazgeçilecek.

Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlarla tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, SGK’ ya kayıt ve tescilleri yapıldığı hâlde, 30/04/2021 tarihi itibarıyla prim borcu bulunanların, bu tarihten önceki sürelere ilişkin prim borçlarını, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 4. ayın sonuna kadar ödememeleri veya ilgili Kanunları uyarınca yapılandırmamaları hâlinde, prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla, prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla sigortalılığı durdurulacak, durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmeyecek ve bu sürelere ilişkin SGK alacakları takip edilmeyerek bunlara SGK alacakları arasında yer verilmeyecek, sigortalılıkları durdurulanlardan 4/1-b (Bağ-Kur) kapsamında çalışmaya devam edenlerin sigortalılıkları 01/05/2021 tarihi itibarıyla yeniden başlatılacak.

4/1-b (Bağ-Kur) kapsamındaki sigortalılar ile Ek-5 ve Ek-6 kapsamında sigortalı olanların, bu madde kapsamındaki borçlarını yapılandırmaları hâlinde, yapılandırılan borç haricinde 60 günden fazla prim ve prime ilişkin borçlarının bulunmaması veya 60 günden fazla prim ve prime ilişkin borçları bulunmakla birlikte bu borçlarını ilgili kanunlara göre taksitlendirmiş veya yapılandırmış olup ödeme yükümlülüklerini de yerine getiriyor olmaları ve bu maddeye göre yapılandırılan borçlarının ilk taksitini ödemeleri kaydıyla genel sağlık sigortasından yararlanmaya başlatılacak.

Genel sağlık sigortası tescili yapılmış olup da gelir testine hiç başvurmayanlardan 09 Haziran 2021 tarihinden 30/11/2021 tarihine kadar gelir testine başvuran kişilerin genel sağlık sigortası primleri, gelir testi sonucuna göre ilk tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilecek.

Köy ve mahalle muhtarları, kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar ile tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan tescilleri yapıldığı hâlde prim borçları nedeniyle daha önceki ilgili kanunları uyarınca sigortalılık süreleri durdurulmuş olanlardan 09 Haziran 2021 tarihi itibarıyla ihya edilmemiş olanların kendileri veya hak sahipleri, 09 Haziran 2021 tarihini takip eden ay başından itibaren 4 ay içinde SGK’ ya müracaat ederek, durdurulan sigortalılık süreleri için ödeyecekleri prim tutarının, sigortalılık süreleri durdurulmamış gibi değerlendirilerek hesaplanmasını talep edebilecekler, hesaplanan borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi hâlinde durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecek, hesaplanan borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmemesi hâlinde ihya işlemi geçerli sayılmayacak ve ödenmiş olan tutarlar ilgilinin başkaca prim borcunun bulunmaması kaydıyla faizsiz olarak iade edilecek.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.