Sirküler

No: 470

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
08 Temmuz 2021


Savunmanın şekli ve usulü konusunda İş Kanunu’nda herhangi bir düzenleme yer almamaktadır. Bu konuda yargı kararları bize yol göstermektedir.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 07.12.2018 tarihli kararında (E. 2017/26590 – K. 2018/1797) özetle “İşçi fesihten önce savunma vermeye davet edilmeli, davet yazısında işten çıkarma sebebi açık ve kesin bir şekilde belirtilmeli, makul bir süre önceden belirtilen yer, gün ve saatte hazır bulunması, bulunmadığı takdirde yazılı bir savunma verebileceğinin; bildirilen yerde belirtilen gün ve saatte hazır bulunmadığı ve de buna rağmen yazılı bir savunma vermediği takdirde savunma vermekten vazgeçmiş sayılacağının kendisine hatırlatılması şarttır. Fesih bildirimiyle birlikte veya fesihten sonra savunma istenmesi feshi geçersiz kılar. Keza, ihbar önel süreleri içinde savunma alınması da feshin geçersiz olması sonucunu doğurur.” Şeklinde hüküm tesis etmiştir.

Bu karara göre; savunmanın sözlü veya yazılı yapılmasında tercih hakkı işçiye bırakılmıştır. İşçiye savunması istenirken savunmasını hazırlayabileceği (2-3 gün gibi ) makul bir süre verilebilir. İşçinin savunmasını istenilen sürede vermemesi halinde, savunma hakkından vazgeçmiş sayılacağı işçiye bildirilmelidir. Bildirim ve açıklamaların yazılı yapılması ispat açısından kolaylık sağlayacaktır.

 

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.