Sirküler

No: 290

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
28 Kasım 2020


7256 sayılı Kanunla getirilen 4447 sayılı Kanunun Geçici 28’inci Maddesinde Yer Alan Prim Desteğine ilişkin usul ve esaslar SGK tarafından yayımlanan 26.11.2020 tarihli 2020/49 sayılı Genelge ile düzenlenmiştir.

4447 sayılı Kanunun geçici 28 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan prim desteğinden yararlanılabilmesi için, aşağıdaki şartların birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.

 

Sigortalı yönünden;

  • 01/12/2020 ila 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak sürenin son günü arasında (son gün dahil) işe alınmış olması.
  • 01/10/2020 tarihi itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olmaması.
  • İşe giriş tarihi itibarıyla sosyal güvenlik kuruluşlarından emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanmaması.
  • İşe giriş tarihi itibarıyla yabancı olmaması.
  • Sigortalının fiilen çalıştırılması.

İşyeri yönünden;

 

  • Özel sektör işverenine ait olması.
  • Sigortalının 2019/Ocak ila 2020/Nisan aylarında/dönemlerinde Kuruma uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak en az sayıda bildirim yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması.
  • 4447 sayılı Kanunun geçici 28 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında destekten yararlanılan sigortalı sayısının yarısı kadar sigortalının her birinin ayrı ayrı olmak üzere, destek süresinin sona ermesinden itibaren, destekten yararlandıkları ortalama süre kadar fiilen çalıştırılması.

Başvurunun şekli ise aşağıdaki şekilde yapılacaktır.

 

4447 sayılı Kanunun geçici 28 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren sigortalılardan

dolayı prim desteğinden yararlanılabilmesi için, işverenlerce e-SGK kanalıyla başvuruda bulunulması gerekmektedir.

İşverenlerce kapsama giren sigortalılara ilişkin yapılacak başvurular, www.sgk.gov.tr adresinden giriş yapılmak suretiyle erişilen “e-SGK/İşveren/İşveren Sistemi/Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama” ekranlarında yer alan “27256-4447 Sayılı Kanun Geçici 28.Madde – İlave İstihdam Desteği” menüsü vasıtasıyla yapılacaktır.

Söz konusu ekranlar vasıtasıyla hem sigortalılar yönünden hem de işverenler yönünden tanımlama işlemleri e-SGK sistemince kontrol edilmek suretiyle yapılacaktır. Sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerine herhangi bir belge ibraz edilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.