Sirküler

No: 289

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
28 Kasım 2020


7256 sayılı Kanunla getirilen 4447 sayılı Kanunun Geçici 27’nci Maddesinde Yer Alan Prim Desteğine ilişkin usul ve esaslar SGK tarafından yayımlanan 26.11.2020 tarihli 2020/50 sayılı Genelge ile düzenlenmiştir.

4447 sayılı Kanunun geçici 27’nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan prim desteğinden yararlanılabilmesi için, aşağıdaki şartların birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.

 

Sigortalı yönünden;

  • 4857 sayılı Kanun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesiyle hizmetleri Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilerek veya bildirilmeksizin istihdam edilip 01/01/2019-17/04/2020 tarihleri arasındaki dönemde iş veya hizmet sözleşmesinin 4857 sayılı Kanunun 25’inci maddesinin birinci fikrasının (II) numaralı bendine ve diğer Kanunların ilgili hükümlerine göre ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında sona ermesi veya hizmetleri Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmeksizin 01/12/2020 tarihi itibarıyla istihdam edilmeye devam edilmesi.
  • İş veya hizmet sözleşmelerinin sona erdiği ya da halihazırda çalışmakta oldukları en son özel sektör işyeri işverenine 01/12/2020 ila 31/12/2020 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) başvuruda bulunulması.
  • 01/12/2020 ila 31/12/2020 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) işe alınması.
  • 01/10/2020 tarihi itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olmaması.
  • Sigortalının özel sektör işyeri işverenine başvurduğu tarih itibarıyla sosyal güvenlik kuruluşlarından emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanmamış olması.
  • Sigortalının özel sektör işyeri işverenine başvurduğu tarih itibarıyla yabancı olmaması.
  • Fiilen çalıştırılması.

İşyeri yönünden;

  • Özel sektör işverenine ait olması.
  • 4447 sayılı Kanunun geçici 27’nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında destekten yararlanılan sigortalı sayısının yarısı kadar sigortalının her birinin ayrı ayrı olmak üzere, destek süresinin sona ermesinden itibaren, bu sigortalıların destekten yararlandıkları ortalama süre kadar fiilen çalıştırılması.

 

Başvurunun şekli ise aşağıdaki şekilde yapılacaktır.

 

4447 sayılı Kanunun geçici 2’ nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamına giren sigortalılardan dolayı prim desteğinden yararlanılabilmesi için, işverenlerce e-SGK kanalıyla başvuruda bulunulması gerekmektedir.

İşverenlerce kapsama giren sigortalılara ilişkin yapılacak başvurular, www.sgk.gov.tr adresinden giriş yapılmak suretiyle erişilen “e-SGK/İşveren/İşveren Sistemi/Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama” ekranlarında yer alan “17256-4447 Sayılı Kanun Geçici 27.Madde – İstihdama Dönüş Desteği” menüsü vasıtasıyla yapılacaktır.

Söz konusu ekran vasıtasıyla yapılacak olan tanımlama işlemleri sırasında sigortalının iş veya

hizmet sözleşmesinin sona erdiği ya da halihazırda çalışmakta olduğu en son özel sektör işyerine yapılması gereken başvuru tarihinin, tanımlama ekranında yer alan “Sigortalının İşyerinize Başvuru Tarihi” alanına kaydedilmesi ve sigortalının tanımlama yapılacak işyerindeki durumunun “Sigortalının Durumu” bölümünden seçilmesi gerekmekte olup, bu alanların doldurulmaması halinde teşvik tanımlaması yapılmasına izin verilmeyecektir.

“Sigortalının Durumu” bölümünde yapılacak seçim işlemi için aşağıdaki işlemlerin yapılması gerekir.

– “Hizmetleri Bildirilen” seçeneği: 4857 sayılı Kanun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesiyle hizmetleri Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilerek istihdam edilen ve 01/01/2019 – 17/04/2020 tarihleri arasında (29) işten çıkış kodu hariç olmak üzere diğer çıkış kodlarından herhangi birisi ile iş akdi sona eren sigortalının iş veya hizmet sözleşmelerinin sona erdiği özel sektör işyeri işverenince bu seçeneğin seçilerek tanımlama işlemine devam edilmesi.

– “Hizmetleri Bildirilmeksizin İstihdam Edilen” seçeneği: Hizmetini bildirmeyen ve halihazırda çalıştıran en son özel sektör işyeri işverenince bu seçeneğin seçilerek tanımlama işlemine devam edilmesi.

– “Hizmeti Bildirilmeyen ve 01/01/2019 – 17/04/2020 Arasında Çalıştırılarak İşten Çıkarılan” seçeneği: 4857 sayılı Kanun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesiyle hizmetleri Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmeksizin istihdam edilip de 01/01/2019 – 17/04/2020 tarihleri arasında (29) işten çıkış kodu hariç olmak üzere diğer çıkış kodlarından herhangi birisi ile işten çıkarılanın, bu kapsamda işten çıkarıldığı özel sektör işyeri işverenince bu seçeneğin seçilerek tanımlama işlemine devam edilmesi.

Başvuru ve sigortalı durumu alanlarının doldurulması ile birlikte sigortalının;

– 2020/Ağustos ayına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumununa verilen aylık prim ve hizmet

belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olup olmadığı,

– Başvuru tarihi itibarıyla sosyal güvenlik kuruluşlarından emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanıp bağlanmadığı,

– Başvuru tarihi itibarıyla yabancı kimlik numarası olup olmadığı,

Hususları işverenlerce e-SGK kanalıyla yapılacak olan tanımlamalar sırasında, sistem tarafından elektronik ortamda kontrol edileceğinden, sigortalılara ilişkin tanımlama işleminin onaylanması halinde, bu nitelikteki sigortalılar için sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine herhangi bir belge ibraz edilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.