Sirküler

No: 62

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
16 Aralık 2019


08.04.2015 tarihli, devamlı işyeri sigortalıları ile yapılan ihale konusu işlerde teşvik uygulaması konulu SGK Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2015/12 sayılı Genelge çerçevesinde ihale konusu işlerin devamlı işyeri sigortalıları ile yapılması halinde prim teşviklerinden yararlanılıp yararlanılamayacağına açıklık getirilmiştir.

İhale konusu iş üstlenen işverenler, bu işleri SGK’da tescil edilmiş devamlı nitelikteki işyeri dosyasından bildirimi yapılan sigortalılar ile yapabilmektedir. Bu durumda, devamlı işyeri sigortalıları ile yapılan ihale konusu işlerde çalıştırılan sigortalıların, ihale konusu işin başlayıp bittiği süreler dışındaki prime esas kazançlarından ve ihale konusu iş haricindeki işlerde çalışan diğer sigortalılardan dolayı 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin birinci fıkrasının (ı) ve (i) bendi ile ikinci fıkrası, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 50. maddesinin beşinci fıkrası, geçici 7. ve geçici 10. maddeleri ile 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3. maddesinde yer alan sigorta primi teşviklerinden yararlanılması mümkün bulunmaktadır.

Devamlı mahiyetteki işyeri sigortalıları ile yapılan ihale konusu işlerde, ihale sözleşme veya şartnamesinde kişi/gün sayısı belirtilmiş olsa dahi, idarece ihale konusu işte çalışan kişilerin kimlik bilgilerinin de bildirilmiş olması halinde, ihale sözleşme veya şartnamesinde belirtilen kişi/gün sayısı kadar kanun numarasız aylık prim ve hizmet belgesi ile bildirim yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın ihale konusu işte çalıştığı belgelenen bu sigortalılar haricindeki diğer sigortalılardan dolayı sigorta primi teşviklerinden yararlanılması mümkün bulunmaktadır. Başka bir ifade ile devamlı mahiyetteki işyeri sigortalıları ile yapılan ihale konusu işte çalışan sigortalılara ilişkin kimlik bilgilerinin ihale makamlarınca SGK’ ya bildirilmiş olması kaydıyla, bu sigortalılar dışındaki diğer sigortalılardan dolayı bahse konu teşviklerden yararlanılabilecektir.

İhale konusu işte çalışan sigortalılara ilişkin kimlik bilgilerinin bilinmemesine karşın ihale sözleşme veya şartnamesinde ihale konusu işte çalışacak kişi/gün sayısının belli olması halinde, ihale sözleşme veya şartnamesinde belirtilen kişi/gün sayısı kadar sigorta primi teşvikinden yararlanılması mümkün değildir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.