Sirküler

No: 235

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
14 Eylül 2020


Bilindiği üzere 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun ek 10’uncu maddesi (4/4/2015-6645/49 md.) aşağıdaki şekilde hüküm altına alınmış idi.

“ Kurumla sözleşmeli özel sağlık hizmeti sunucuları tarafından Kuruma bildirilen hekimlerden Kurumca belirlenen yüzdelik oran içerisinde kalan ve sözleşme kapsamı branşlarda fiilen hizmet sunan sağlık hizmet sunucusu bünyesindeki hekimlerle sınırlı olmak üzere,

 

  1. a) İl Sağlık Müdürlüklerinden çalışma izni almak suretiyle ve 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanuna aykırı olmayacak şekilde sözleşme ile çalıştırmış oldukları hekimlerden aynı zamanda fatura karşılığı hizmet alımı yaparak,

 

  1. b) Bir iş sözleşmesine tabi olmamakla birlikte, İl Sağlık Müdürlüklerinden çalışma izni almak suretiyle ve 1219 sayılı Kanuna aykırı olmayacak şekilde hekimlerden fatura karşılığı hizmet alımı yaparak,

genel sağlık sigortası kapsamındaki kişilere vermiş oldukları sağlık hizmetlerini Kurumca belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak fatura etmeleri hâlinde, verilmiş olan sağlık hizmetlerinin bedeli Kurum tarafından karşılanır.

 

Şirket ortağı olan veya mesleğini serbest olarak icra eden hekimler ile tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olan kişiler, özel hukuk kişileri ve/veya vakıf üniversitelerine ait sağlık kurum ve kuruluşları bünyesinde hizmet vermeleri hâlinde sözleşmelerinde aksine bir hüküm bulunmadıkça bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılır. Ancak, bu maddenin yayımı tarihinden önce 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olarak çalışılan sürelere ilişkin haklar saklıdır.”

 

Konu hakkında bu madde kapsamında olan hekimler için işverenleri tarafından aylık prim ve hizmet belgelerinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde (01) belge türü mü yoksa (13) belge türü mü bildirim yapacağı konusunda son zamanlarda meydana gelen tereddüdü gidermek amacıyla SGK Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 01.09.2020 tarihli E.10300024 sayılı Genel Yazıda;

“ 5510 sayılı Kanunun Ek 10 maddesi kapsamında şirket ortağı olan veya mesleğini serbest olarak icra eden hekimler ile tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olan kişilerin, özel sağlık hizmeti sunucuları tarafından 4/1-a (SSK) kapsamında bildirimleri yapılanlardan özel sağlık hizmet sunucuları ile yaptıkları hizmet alım sözleşmesinin SGK Ünitelerince onaylı bir örneği sağlık hizmet sunucusundan temin edilmek suretiyle sözleşme metninde çalışmanın 4/1-a’ya tabi sigortalı sayılacağına ilişkin düzenlenmeye yer verilenlerin (4/1-a) kapsamında değerlendirilmesi ve işsizlik sigortası primi kesilmeden bildirimlerinin 13 nolu belge türü ile yapılmasının sağlanması, aksi takdirde 5510 sayılı Kanunun Ek 10 maddesi kapsamında olmayıp, hizmet akdi ile (4/1-a) kapsamında çalıştıkları halde işsizlik sigortası primi kesilmeden (13) belge türü ile bildirim yapıldığı tespit edilen kişiler için (01) belge türü değişikliği yapılmak suretiyle gerekli düzeltme işlemlerinin yapılması ve işsizlik sigortası primlerinin cari usul ve esaslara göre tahsili yoluna gidilmesi gerektiği SGK Ünitelerine talimatlandırılmıştır.”

Genel Yazı için tıklayınız…

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.