Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
19 Aralık 2022

Sirküler No: 703


Sirküler konumuzu uygulamalı olarak bir yargı kararıyla açıklamakta yarar bulunmaktadır.

13 Aralık 2022 tarihli 32042 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Yargıtay İlamında (Yrg. 9. HD.,
10.10.2022 T., 2022/12111 E., 2022/11575 K.); 6325 sayılı Kanunun 18’inci maddesinin beşinci
fıkrasına göre arabulucu tarafından düzenlenen anlaşma belgesinin, icra edilebilirlik şerhi olmaksızın
ilam nitelinde belge kabul edilmesi taraflar ve avukatları ile arabulucunun tutanağı birlikte
imzalamalarında halinde mümkün olduğu, ancak imzalanan anlaşma belgesinin sadece taraf vekilleri ve
arabulucu tarafından imzalanmış, asıllar tarafından imzalanmamış olması ilam niteliğinde belge olarak
kabul edilmesini engellemiştir. Bu nedenden ötürü, İlk Derece Mahkemesince, davacının ilam niteliğinde
bir belge ile ilamsız icra yolu ile takip başlatmasında hukuki yararının olmadığı kabul edilmiş, işin esasına
girilerek değerlendirme yapılmamış olması hatalı görülmüş, kanun yararına temyiz isteminin kabulü ile
kararın sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına bozulmasına, dava dosyasının Mahkemesine
gönderilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

Bu karar dikkate alındığında; arabulucu tarafından düzenlenen son tutanağın anlaşma belgesinin ilam
niteliğinde belge olarak kabulü, arabulucu ile birlikte tarafların vekillerinin yanında tarafların asılları
tarafından da imzalanmasına bağlıdır.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.