Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
07 Nisan 2022

Sirküler No: 539


Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin bir kararında (T.17.03.2014, E.2012/2259, K.2014/8616); güvenlik görevlisi olarak çalışan davacının yapılan kontrolde yerinde olmadığı gibi yasak olmasına rağmen laptop getirmesi, durumu tespit eden tutanağı ve savunma istemi yazısını yırtması, tutulan tutanak içeriğine göre, davacının tutanağı tutan işveren işçisini tehdit ederek sataşmada bulunması ve bu eylemleri kabullenmesi dikkate alındığında iş sözleşmesinin feshi işveren açısından haklı neden oluşturacağı, diğer taraftan işçinin işverenin düzenlediği iç talimatlara uymaması, güvenini kötüye kullanması, işverenin diğer bir işçisine sataşması ve iş güvenliğini tehlikeye düşürmesi 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/II (d), (e) ve (ı) fıkralarında işveren için haklı fesih nedenleri olarak belirleneceği yönünde hüküm tesis edilmiştir.

4857 sayılı Kanunun 25/II maddesi ve söz konusu yargı kararı gereğince, güvenlik görevlisinin görevini terk etmesi, bu fiilinden dolayı savunmasını aldığı amirini tehdit etmesi eylemi 4857 sayılı Kanunun 25/II’de yerini bulan ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan hallerden sataşma, güveni kötüye kullanma, işin güvenliğini tehlikeye düşürme nedeniyle ihbar ve kıdem tazminatı ödenmeksizin haklı nedenle iş akdinin feshini gerektirir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.