Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
24 Eylül 2021

Sirküler No: 62


  • Kamu İhale Kurulu 08.09.2021 tarih ve 2021/UM.I-1701 sayılı Kararı

  İhaleyi yapan idareye şikâyet başvurusunda dile getirilmeyen hususlar; şikâyet başvurusu üzerine idare tarafından alınan kararda belirtilen hususlar hariç, kamu İhale Kurumuna yapılacak itirazen şikâyet başvurusuna da konu edilemez. Başvuru sahibinin iddiasının şekil yönünden reddedilmesi gerekir.

  • Kamu İhale Kurulu 09.2021 tarih ve 2021/UY.I-1700 sayılı Kararı

  İhalelere katılacak isteklilerin tüzel kişi olması halinde tüzel kişilerde ortaklık bilgilerine ve yönetimdeki görevlilere ilişkin son durumu gösterir belgeyi standart form ile teklifleri kapsamında sunmaları gerektiği,  bahse konu standart form yerine başka bir bilgi/belgenin sunulabileceğine ilişkin bir ifadeye yer verilmediği, diğer bir ifadeyle bahse konu standart formun teklifle birlikte sunulmasının ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak belirlendiği ve dolayısıyla söz konusu standart formun teklifle birlikte sunulan ve iddia konusu edilen diğer belgelerden (ticaret sicili gazeteleri, ilgili ticaret sicili müdürlüğünden alınan belge) bağımsız olarak teklif kapsamında sunulması gerektiği, teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere eklenmesi zorunlu olan belgelerden herhangi birinin isteklilerce sunulmaması halinde bu eksik belgelerin idarelerce tamamlatılamayacağı, başvuru sahibi tarafından teklif dosyası kapsamında sunulmayan söz konusu belgenin iddia edilenin aksine bilgi eksikliği kapsamında değil belge eksikliği kapsamında değerlendirilmesi gerektiği anlaşıldığından idare tarafından anılan standart formu sunmadığı gerekçesiyle başvuru sahibi isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

  • Kamu İhale Kurulu 09.2021 tarih ve 2021/UH.I-1692 sayılı Kararı

   

  • İhale Sözleşme Tasarısında sözleşmeye aykırılık halinin “gıda zehirlenmesi” olarak ifade edildiği, “gıda zehirlenmesi” nin oluşması durumunda idari para cezası kesilmesinin öngörüldüğü, ikinci zehirlenmenin yaşanması durumunda ceza oranın %50 oranında arttırılacağının ve 3. tekerrür halinde de sözleşmenin feshedileceğinin belirtildiği, bununla birlikte idari şartnamede sözleşmenin feshini gerektiren aykırılık sayısının 10 olarak yer aldığı, bu haliyle düzenlemenin kendi içinde çelişkili olduğu, sözleşmenin feshini gerektiren aykırılık sayısının 3 mü yoksa 10 mu olacağının belirsiz olduğu,
  • Ayrıca “gıda zehirlenmesi”nin tekerrürünün aynı zaman diliminde ve aynı yemekhaneden ortak gıdanın tüketilmesinden mi kaynaklanacağı hususunda da belirsizlik olduğu, söz konusu aykırılığın tekil nitelikte bir vaka olarak mı anlaşılması gerektiği hususunda netlik olmadığı, nitekim ortak gıdanın tüketilmesini takiben iki veya daha fazla kişide aynı zaman ve yerde benzer semptomların görülmesiyle ortaya çıkan hastalık durumunun “gıda kaynaklı salgın” olarak nitelendirilebileceği,
  • Bir defa gerçekleşmiş olsa dahi sözleşmenin idarece feshedileceği “yerleşkelerde toplu olarak besin zehirlenmesi yaşanması” halindeki toplu zehirlenmenin nasıl olacağı, zehirlenmenin kaç kişide görülmesi halinde ve hangi şartlarda toplu besin zehirlenmesi şeklinde nitelendirilebileceği hususunun da net olmadığı anlaşılmıştır.
  • Bu itibarla, idare tarafından her ne kadar gıda zehirlenmesine ilişkin aykırılık hallerinin farklılaştırılması istenilmiş ise de söz konusu düzenlemeler arasında belirsizlik ve tutarsızlık olduğu anlaşılmış olup, başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.
  • Kamu İhale Kurulu 09.2021 tarih ve 2021/UH.II-1684 sayılı Kararı
  • Başvuru sahibi tarafından isteklilerce sunulan belgelerin mevzuata uygun olmadığı, formların doldurulmadığı, doldurulan formların isteklilerin defterlerini tutmakla görevli meslek mensubu tarafından doldurularak onaylanmadığı, firmalarınca yetkilendirilen kişiler tarafından kaşelenip imzalanmadığı, imzalayan kişiye ait imza sirkülerinin sunulmadığı, bu sebeple tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması hususuna ilişkin iddia edilmekle birlikte, hangi belgelerin mevzuata hangi yönüyle uygun olmadığının belirtilmediği, bu çerçevede anılan hususta bir değerlendirme yapılamamıştır.
  • Öte yandan, şikâyete konu ihalenin elektronik ortamda gerçekleştirildiği, dolayısıyla istekliler tarafından teklifleri kapsamında ilk aşamada fiili olarak belge sunulmadığı, istekliler tarafından yeterlik değerlendirilmesinde kullanılacak belgelerin elektronik ortamda beyan edildiği, idarece beyan edilen belgeler üzerinden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler dışındaki belgelerin isteklilerden istenilerek ihalenin sonuçlandırılacağı, bu bağlamda idarece, istekliler tarafından beyan edilen belgelerden yalnızca “imza sirküleri”nin sunulması amacıyla ihale üzerine kalan istekliye yazı gönderildiği, söz konusu belgenin de meslek mensubu tarafından düzenlenen veya onaylanan bir belge olmadığı anlaşılmıştır.

  Aktarılan hususlar çerçevesinde, incelemeye konu ihalede fiili olarak belge sunulmadığı göz önünde bulundurulduğunda başvuru sahibinin bu husustaki iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.