Sirküler

No: 50

Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
07 Eylül 2021


193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinin on yedinci fıkrasında yer alan yetki çerçevesinde, 3/9/2021 tarihli ve 4454 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki değişiklik yapılmıştır.

Söz konusu Karar ile 2006/10731 sayılı BKK’nın eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ve (ç) bendinde yer alan; “hisse senedi yoğun fonların katılma belgelerinden elde edilen kazançlar ile” ibaresi “hisse senedi yoğun fonların katılma paylarından elde edilen kazançlar,” şeklinde, “altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen kazançlar için” ibaresi “altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen kazançlar ile iki yıldan fazla süreyle elde tutulan girişim sermayesi yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlar için” şeklinde olarak değiştirilmiştir.

Buna göre,

-İki yıldan fazla süreyle elde tutulan girişim sermayesi yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlar için tevkifat oranı %0 olarak uygulanacaktır.

– 23 Aralık 2020 ile 30 Eylül 2021 tarihleri arasında iktisap edilenler açısından ise iki yıllık süre aranmaksızın %0 oranı geçerli olacaktır.

4454 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına ekte yer verilmiştir.

EK-1 4454 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.