Sirküler

No: 358

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
02 Mart 2021


Ücretler hak edildikleri aya mal edilmek suretiyle prime esas kazanca tabi tutulur. Prime esas tutulmada ücretlerin ödenme şartı bulunmamaktadır. Ücretler hangi aya ait ise, o ayın prime esas kazanç tutarına ilave edilir.

Ücret kavramı, 5510 sayılı Kanunun 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (12) numaralı bendinde tanımlanmış olup, 4/1-a kapsamında sigortalı sayılanlara saatlik, günlük, haftalık, aylık veya yıllık olarak para ile ödenen ve süreklilik niteliği taşıyan brüt tutarı ifade eder.

4857 sayılı Kanunun 32’nci maddesinde ise ücret, genel anlamda bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutar olarak tanımlanmıştır.

4857 sayılı Kanun gereğince ödenecek olan fazla çalışma ücreti, zorunlu nedenlerle fazla çalışma ücreti, olağanüstü hallerde fazla çalışma ücreti, hafta tatili ücreti, ulusal bayram ve genel tatil günleri için ücret, hak kazanılan yıllık izin ücreti, hazırlama, tamamlama ve temizleme işleri için ödenen artırımlı ücret, ücret farkı ücret olarak nitelendirilmektedir.

Ücret dışında sigortalılara ödenmekte olan her türlü ödemeler, ödemenin yapıldığı ayın kazancına dahil edilerek prime tabi tutulmaktadır.

Ücret dışındaki ödemelerden kasıt; prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaktan o ay içinde yapılan ödemeler, işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen tutarlar, idare veya yargı mercilerince verilen karar gereğince bu kazançlar niteliğinde olmak üzere sigortalılara o ay içinde yapılan ödemelerdir. Bu ödemeler ise hizmet akdi devam eden sigortalılar yönünden ödendiği ayın kazancına dahil edilir. Hizmet akdi sona ermiş sigortalılar yönünden ise, prime esas kazancın tabi olduğu en son ayın kazancına dahil edilecektir.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, fazla çalışma ücreti için 5510 sayılı Kanundaki sigorta primine esas kazancın üst sınırının aşımı uygulanmayacaktır.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.