Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
24 Kasım 2021

Sirküler No: 115


Bölge İdare Mahkemesi kararları arasındaki uyuşmazlığın giderilmesine yönelik yapılan istemin görüşülmesi sonucunda; Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunca (E: 2021/2, K: 2021/4),

-Vergi/ceza ihbarnamesi ile dava konusu harç ve cezaya ilişkin düzenlenen vergi/ceza ihbarnamesinin elektronik ortamda tebliği yanında ayrıca SMS ve e-mail yoluyla bilgilendirme yapılmamasının, tebligat süresi ve geçerliliğini etkilemeyeceğine karar verilmiştir.

Söz konusu Karar ekte yer almaktadır.

EK-1 Bölge İdare Mahkemesi Kararları Arasındaki Aykırılığın Giderilmesi İstemi Hakkında Karar

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/11/20211118-5.pdf

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.