Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
18 Nisan 2022

Sirküler No: 549


SGK uygulamasına göre e-bildirgede vekâletname uygulaması aşağıdaki şekilde gerçekleştirilmektedir.

İşverenin gerçek kişi olması durumunda kullanıcı kodu ve şifresi almak için yapılacak başvurular, gerçek kişi işveren adına yapılabileceği gibi, gerçek kişi işverenlerin yetki verilmesini talep ettikleri kullanıcılar adına da yapılabilmektedir.

İşverenin özel hukuk tüzel kişisi olması halinde, kullanıcı kodu ve şifresi almak için yapılacak başvurular, tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili bulunan kişiler adına (yönetim kurulu başkanı, şirket müdürü, kooperatif, dernek, oda, vakıf başkanları ve benzeri) ya da bu kişilerin yönetim kurulu kararı veya noterden onaylı vekâletname ile yetkilendirdiği kişiler adına veya apartman yöneticiliklerince (kat malikleri kurullarınca) yapılacak olan başvuru sırasında farklı bir kişi adına yapılabilmektedir.

İşveren haricindeki kişiler adına e-sigorta hizmetleri internet kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi alınabilmesi amacıyla yapılan başvurular sırasında yetki verilmesi talep edilen kullanıcı için düzenlenmiş vekâletnamenin aslı veya noter onaylı sureti ya da ilgili idarelerce onaylı sureti aranılmayacak ancak ihtiyaç duyulması halinde SGK Ünitesince istenecektir.

Vekâletnamelerde işveren vekili veya işvereni temsil ve ilzama yetkili olunması ya da işveren adına; SGK’ ya her türlü başvuruyu yapmaya, SGK’dan her türlü belgeyi teslim almaya ve SGK’ ya her türlü belgeyi vermeye yetkiliolunduğuna veya e-sigorta hizmetleri internet kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi başvurusu yapmaya, kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi teslim almaya, SGK’ ya e-sigorta kanalıyla muhtasar ve prim hizmet beyannamesi göndermeye yetkili olunduğuna dair hususların bulunması icap edecektir.

İşverence yetki verilmesi talep edilen kişinin, serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavir olması durumunda da yukarıdaki yol izlenecektir.

İşverenin kamu kurum veya kuruluşu olması halinde, ilgili kurum ve kuruluş tarafından kullanıcı kodu ve şifresi verilmesi yönünde düzenlenmiş görevlendirme yazıları ilgili SGK Ünitesine gönderilir.

Apartman Yöneticiliklerince (kat malikleri kurullarınca) yapılacak olan başvuru sırasında kullanıcı kodu ve şifresinin yönetici adına veya yetki verilmiş olan kişi adına verilmesine yönelik noter onaylı karar defteri; – Binaya ilişkin bilgilerin yer aldığı ilk sayfası, – Yönetici seçimine ilişkin kat malikleri kurul kararının yer aldığı sayfa ilgili SGK Ünitesine gönderilir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.