Sirküler

No: 23

Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
29 Temmuz 2021


7327 sayılı Kanunla Harçlar Kanununun mükerrer 69 uncu maddesinde yapılan değişiklik ve 132 nci maddesine eklenen hükümle, Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı tarifenin “I-Tapu işlemleri” başlıklı bölümünün 13/a fıkrasında yer alan cins tashihi harçlarının, belediyelerce yapı kullanma izninin (iskan belgesinin) verilmesinden önce vergi dairesine ödenmesi uygulamasına son verilmekte, söz konusu harçların belediyelerce yapı kullanma izin harcı ile birlikte makbuz karşılığı peşin olarak tahsil edilmesi sağlanmaktadır.

Belediyeler tarafından peşin olarak tahsil olunacak cins tashihi harçlarına yönelik Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 88 nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği, 29 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Sözkonusu Tebliğe sirküler ekinde yer verilmiştir.

EK-1 Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 88)

 

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.