Sirküler

No: 24

Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
29 Temmuz 2021


Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde 29 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan değişiklikle, anılan Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “noterce onaylı imza sirküleri ile” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

Böylelikle, tüzel kişilerin kamu kurum ve kuruluşlarından olan alacaklarının kanuni temsilcilerine ödenmesinde, noterce onaylı imza sirküleri yerine ilgilinin tahsile yetkili olduğunu gösteren belge yeterli kabul edilecektir.

Sözkonusu Yönetmelik değişikliğine sirküler ekinde yer verilmiştir.

EK-1 Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210729-3.htm

EK-2 Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği (değişiklik sonrası)

https://www.mevzuat.gov.tr/File/GeneratePdf?mevzuatNo=9815&mevzuatTur=KurumVeKurulusYonetmeligi&mevzuatTertip=5

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.