Sirküler

No: 464

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
06 Temmuz 2021


06.07.2021 tarihli ve 31533 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan aşağıda belirtilen Yönetmelik değişiklikleri ve işlemleri ile artık 06 Temmuz 2021 tarihi itibariyle imza sirküleri aranmayacak/istenmeyecektir.

1) ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ile Yönetmeliğin 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile işyeri bildirgesi ile birlikte verilecek belgeler arasında sayılan imza sirküleri artık istenmeyecek.

2) DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA YABANCI UYRUKLU PERSONEL İSTİHDAMI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ile Yönetmeliğin 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “imza sirküleri fotokopisi,” artık istenmeyecek.

3) İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ile Yönetmeliğin 14’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile eğitim kurumu başvuru işlemlerinde başvuru dosyasında istenilen şirket adına imza yetkisi olanları gösteren imza sirküleri artık istenmeyecek.

4) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ile Yönetmeliğin 16’ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin başvuru işlemlerinde başvuru dosyasında istenilen ticari şirketler için tescil edildiğini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi ve imza yetkisi olanları gösteren imza sirküleri artık istenmeyecek, ayrıca belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmayan ancak 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilecek düzenlemesinde geçen çalışan sayısı 10, 50 olarak değiştirilmiştir. Bununla birlikte iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini üstlenebilmesi için İSG-KATİP’teki örneğine uygun taahhütnamenin ilgili kişilerce en geç beş gün içinde onaylanmasında çalışan sayısı 10’dan 50’ya çıkarılmış,  iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin üstlenilmesinde İSG-KATİP’teki gerekli düzenlemeler tamamlanmasında çalışan sayısı 10’dan 50’ya çıkarılmıştır.

5) İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ile Yönetmeliğin 21’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile düzenlenen eğitim kurumu başvuru işlemleri başvuru dosyasında istenilen şirket adına imza yetkisi olanları gösteren imza sirküleri artık istenmeyecek.

6) ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ile Yönetmeliğin 12’nci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi ile özel istihdam bürosu faaliyet izni için gerekli belgeler arasında sayılan yetkili kişilere ait imza sirküleri artık istenmeyecek.

7) YURTDIŞI İSTİHDAM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ile Yönetmeliğin 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “Firma yetkililerinin noterce onaylanmış imza sirküleri, işlemlerin” ibaresi “İşlemlerin” olarak değiştirilmiş,  yurtdışındaki işlerinde işçi çalıştıracak firmalarca ibraz edilecek belgeler arasında sayılan imza sirküleri artık istenmeyecektir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.