Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
05 Aralık 2022

Sirküler No: 692


İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’nin “işverenin sağlık ve güvenlik kayıtları ve onaylı deftere
ilişkin yükümlülükleri” başlıklı 7’nci maddesine göre;
– İşveren ilgili mevzuatta belirlenen süreler saklı kalmak kaydıyla; işten ayrılma tarihinden itibaren en az
15 yıl süreyle çalışanların kişisel sağlık dosyalarını saklar.
– Çalışanın işyerinden ayrılarak başka bir işyerinde çalışmaya başlaması halinde, yeni işveren çalışanın
kişisel sağlık dosyasını yazılı olarak talep eder, önceki işveren dosyanın bir örneğini onaylayarak 1 ay
içerisinde gönderir.
Aynı Yönetmeliğin 13’üncü maddesine göre; ortak sağlık ve güvenlik birimi ile işyeri sağlık ve güvenlik
birimi; çalışanların yürüttüğü işler, işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları ve maruziyet bilgileri
ile işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi sonuçları, iş kazaları ile meslek hastalıkları kayıtlarının,
işyerindeki kişisel sağlık dosyalarında gizlilik ilkesine uyularak saklanmasından sorumlu tutulmuşlardır.
İşyeri hekimi; çalışanların sağlığını artan biyolojik risklere karşı korumak, rahatsızlığı bulunan çalışan için
gerekli tedbirleri almak, her türlü önleyici hekimlik faaliyetini uygulamak, çalışanları sağlık risklerine ve
alınan tedbirlere ilişkin bilgilendirmek, işyerinde hijyen kurallarının uygulanmasını sağlamak ve tüm
yapılanları onaylı deftere işleyerek gerekli olan kayıtları da çalışan sağlık dosyasına eklemek zorundadır.
Tozla Mücadele Yönetmeliği’nin “kayıtların saklanması” başlıklı 14’üncü maddesine göre; işveren,
işyerinde çalışanların yaptıkları iş, çalışma süresi, toz ölçüm sonuçları ile kişisel sağlık dosyalarının
kayıtlarını ilgili mevzuatta ayrıca belirlenmemişse çalışanın işten ayrılma tarihinden itibaren on beş yıl
süreyle saklar. İşyeri ortamındaki tozlardan kaynaklanan hastalıkların yükümlülük süresi bu süreyi aşan
işyerlerinde, evrakların saklanması hastalıkların yükümlülük süresine göre uzar. Çalışanın işyerinden
ayrılarak başka bir işyerinde çalışmaya başlaması halinde, yeni işveren çalışanın kişisel sağlık dosyasını
ve diğer kayıtları ister, önceki işveren de dosyanın bir örneğini onaylayarak gönderir. Çalışanlar
kendilerine ait kayıtların bir örneğini alabilirler. Çalışanlar ve/veya çalışan temsilcileri de kayıtlar
hakkında isimsiz olarak genel bilgileri alabilirler.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.