Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
05 Eylül 2022

Sirküler No: 639


Maaşının aldığı gerçek ücret üzerinden gösterilmediği gerekçesiyle istifa eden işçi, kıdem tazminatı ve mesai alacağına dair dava açmış, İş Mahkemesi alacakların ödenmesine karar vermiş, ancak Yargıtay Dokuzuncu Hukuk Dairesi 19 Ocak 2021 tarihli kararı ile (E.2020/4388 – K.2021/1453) işçilik alacaklarının ödenmemesi nedeniyle iş akdini haklı nedenle feshettiğini öne süren işçinin, başka bir işyerinde çalışmak için kendi isteği ile işyerinden istifa ettiği için tazminat alamayacağına hükmedilmiştir.

Karar metninde aşağıdaki hususlara yer verilmiştir.

Taraflar arasında iş akdinin davacı tarafından işçilik alacaklarının ödenmemesi nedeniyle haklı nedenle feshedilip edilmediği uyuşmazlık konusudur.

Somut uyuşmazlıkta davacının, 25.11.2015 tarihli el yazısı ile yazılı ve imzalı istifa dilekçesinde “ … firmasından kendi gönül rızamla istifa ediyorum. Kıdem tazminatım haricinde yasal hiçbir alacağım yoktur.” demek suretiyle işyerinden istifa ettiği anlaşılmaktadır.

Dosya içerisinde bulunan 06.10.2015 tarihli iş başvuru formu ile davacının ……………… adlı işyerine iş

başvurusunda bulunduğu ve ………………. İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne hitaben yazılan form içeriğinden iş başvurusunun kabul edildiği ve davacının 30.11.2015 tarihinde işe başlayacağına dair taahhütte bulunduğu görülmektedir.

Davacı istifa dilekçesinden iki gün sonra 27.11.2015 tarihinde noterden gönderdiği ihtarnamesi ile işçilik alacaklarının ödenmemesi nedeniyle iş akdini haklı nedenle feshettiğini bildirmiş ise de; başka bir işyerinde çalışmak için kendi isteği ile işyerinden istifa eden davacının kıdem tazminatının reddi gerekirken yazılı gerekçe ile kabulü hatalı olup, kararın bozulmasını gerektirmiştir.

Kararın incelenmesinden; davacının mevcut işyerinde çalışırken gerçek ücretinin ödenmediğini ileri sürerek tazminat talebinde bulunarak işyerinden ayrıldığı, ancak davacının istifa dilekçesinden önce başka bir işyerinde çalışmak üzere müracaat ettiği, iş başvurusunun kabul edildiği ve işe başlamasına karar verildiği görülmüştür. Yargıtay bu kararı ile, işçinin gerçek niyetinin istifa dilekçesinden önce başka bir işyerinde çalışmaya karar verdiğini tespit ettiğinden işçinin istifa dilekçesini samimi bulmamış ve kıdem tazminatının reddine karar vermiştir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.