Sirküler

No: 333

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
27 Ocak 2021


Yargıtay 22. Hukuk Dairesininin 02.07.2014 tarihli 2014/16348 E., 2014/21235 K. sayılı kararında aşağıdaki hüküm tesis ettirilmiştir.

“ Davacının, mesai saatinin bitimine az bir süre kala tanık Ö.. G..’in yanına giderek bu işçiyi oyaladığı, bunun üzerine çalışılan yerdeki bölüm sorumlusu Z.. Ş..’in davacıyı uyarması üzerine davacının bu kişiye “bana karışamazsın artistlik yapma” şeklinde sözler sarfettiği dosya kapsamından anlaşılmaktadır. Davacının bu davranışlarının 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/II-d maddesi anlamında haklı sebep teşkil etmeyeceği anlaşılmakta ise de, eylemlerin işin yürütülmesini engelleyici, işyerindeki huzur ve düzeni bozucu nitelikte olduğu gözetilerek, davalı için iş akdinin geçerli nedenle fesih sebebi oluşturduğunun kabulü gerekmektedir.“

Bu karara göre işçinin sarf etmiş olduğu söz, haklı neden “işçinin işverenin başka işçisine sataşması” fiiline girmediği ve dolayısıyla iş akdinin tazminatsız feshedilemeyeceği, olsa olsa geçerli neden “işçinin davranışlarından” kaynaklanan bir neden kapsamında iş akdinin tazminatlı feshedileceği gerekir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.