Sirküler

No: 334

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
27 Ocak 2021


5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 102-n maddesine göre; muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde, sigortalıların işyerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodunu, gerçeğe aykırı bildiren her bir işyeri için aylık asgari ücreti geçmemek üzere meslek adı ve kodu gerçeğe aykırı bildirilen sigortalı başına asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanır.

Meslek adı ve kodunun işçinin, 4/1-a (SSK) sigortalısının fiilen yaptığı işe uygun olması zorunludur. Bu zorunluluğun iki önemli nedeni vardır. Bunlardan birincisi, idari para cezası uygulanması, ikincisi özellikle sektör denetimlerinde çalışanların gerçek ücretlerinin SGK’ ya bildirilip bildirilmemesine bağlı olarak ücret tespiti yoluna gidilmesidir.

Gerek re’sen ücret tespiti konusunda yapılan denetimlerde işverenlerin müeyyidelerle karşılaşmaması gerekse de idari para cezasına muhatap olunmaması açısından çalışanların fiili durumlarına göre muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde meslek adı ve kodunun buna göre seçilmesi gerekir.

Konu hakkında TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu (OMBUDSMANLIK) 15.03.2019 tarihli 2018/11321 sayılı tavsiye kararında, başvuranın fiilen yapmakta olduğu iş ile işyeri tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen meslek kodunun birbiri ile uyumlu hale getirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.