Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
15 Nisan 2022

Sirküler No: 548


Resmi Gazete’nin 14 Nisan 2022 tarihli nüshasında yayımlanan 02.03.2022 tarihli 2018/26771 başvuru numaralı Anayasa Mahkemesi kararında;

– Başvuru, iş akdinin feshedilmesine karşı açılan davada esasa etkili iddialar karşılanmaksızın karar verilmesi nedeniyle gerekçeli karar hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

– Bir kararda tam olarak hangi unsurların bulunması gerektiği davanın niteliğine ve koşullarına bağlıdır. Muhakeme sırasında açık ve somut bir biçimde öne sürülen iddia ve savunmaların davanın sonucuna etkili olması, başka bir deyişle davanın sonucunu değiştirebilecek nitelikte bulunması halinde davayla doğrudan ilgili olan bu hususlara mahkemelerce makul bir gerekçe ile cevap verilmesi gerekir.

– Başvurucunun söz konusu iddialarını mahkemeler önünde ileri sürebilme imkânına sahip olması ile birlikte gerekçeli karar hakkı uyarınca mahkemelerin de esaslı iddiaları karşılaması gerekmektedir.

– Açıklanan gerekçelerle Anayasa’nın 36. Maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki gerekçeli karar hakkının ihlal edildiğine karar verilmesi gerekir.

– Kararın bir örneğinin gerekçeli karar hakkının ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere Van 1. İş Mahkemesine gönderilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Anayasa Mahkemesi’nin bu kararı da gösteriyor ki, iş akdinin feshedilmesinde davacının ileri sürdüğü esasa etkili iddiaları mahkemenin dikkate alması gerekmektedir.

Karar İçin Tıklayınız…

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.