Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
07 Nisan 2022

Sirküler No: 544


05.04.2022 tarihli 31800 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 22.02.2022 tarihli 2019/1450 başvuru numaralı Anayasa Mahkemesi kararında; 01.04.1988 – 29.05.2015 tarihleri arasında çalışan gişe görevlisinin fazla çalışmaları karşılığında ödenmeyen fazla çalışma ücretleri konusunda, işçinin fazladan çalıştırılmasının kanuna uygun olmadığı hallerde önceden verilmiş rızanın varlığından hareketle fazla çalışma ücretinden feragat edildiği çıkarımının yapılamayacağı, 4857/41. maddesinin yedinci fıkrasında işçinin rızası bulunmadan fazla çalıştırılmasının kesin olarak yasaklandığı, 25.08.2017 tarihinden önceki mevzuat dikkate alındığında işçinin yılın başında onayı alınmadan fazla çalıştırılmasının emredici kurallara aykırılık teşkil edeceği, emredici hükümlere aykırı olarak fazladan çalıştırılan kişinin fazla çalışma ücretinden feragat etmesinin işçi menfaatlerinin korunmasındaki üstün kamusal yararla çeliştiği, sonuç olarak bu durumun Anayasa’nın 35. maddesinin öngördüğü pozitif yükümlülüklerin ihlal edilmesi sonucunu doğurduğu ve bu maddede güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar verilmesi gerektiğine oybirliğiyle karar verildiği tespit edilmiştir.

Anayasa Mahkemesi Kararı için tıklayınız.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.