Sirküler

No: 452

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
14 Haziran 2021


5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 28’inci maddesine göre; yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğubulunanların, 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen prim ödeme gün sayılarının 1/4 ‘ü, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenir ve eklenen bu süreler emeklilik yaş hadlerinden indirilir.

Bu madde çerçevesinde; sürekli bakıma muhtaç derecede ağır engelli çocuğu bulunan KADIN sigortalılar, sadece 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden (01.10.2008) sonraki çalışmaları için örneğin 8 yıllık sigortalılık hizmeti varsa (8 x 360 =2880 gün), bunun 2880/4 =720 gün, TOPLAM PRİM ÖDEME GÜN SAYISINA İLAVE EDİLİR, EMEKLİLİK YAŞINDAN İSE 720 gün yani 720/360=2 YIL DÜŞÜLÜR.

Söz konusu ilavenin yapılabilmesi, kadın sigortalının bu durumunu SGK tarafından yetkilendirilmiş sağlık hizmet sunucularınca düzenlenmiş sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi ve bu raporun SGK sağlık kurullarınca değerlendirilmesi sonucu çocuğun başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli olduğunun tespit edilmesi koşuluna bağlı bulunmaktadır.

Kadın sigortalılara bu hak 01.10.2008 tarihinden sonraki süreler için verileceğinden, ilave edilecek sürenin tespitinde SGK sağlık kurulu kararında belirtilen tarih dikkate alınacaktır.

Ağır engelli çocuğun ölümü veya bakıma muhtaçlığının kalkması halinde, SGK sağlık kurulu karar tarihinden ölüm tarihine veya bakıma muhtaçlığın kalktığına karar verilen sağlık kurulu rapor tarihine kadar geçen hizmetlerin 1/4 ‘ü prim ödeme gün sayısına eklenecektir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.