Sirküler

No: 453

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
14 Haziran 2021


4857 sayılı İş Kanunu’nun 55’inci maddesine göre, işçinin tutulduğu hastalıktan ötürü işine gidemediği günler (ancak, 25’inci maddenin (I) numaralı bendinin (b) alt bendinde öngörülen süreden fazlası sayılmaz.) yıllık ücretli izin hakkının hesabında çalışılmış gibi sayılmaktadır.

Bu sürenin tespiti için, Kanunun 25/I-b’de yer alan sürenin ne olduğuna bakmamız gerekir. Bu da, işçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve işyerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun Sağlık Kurulunca saptanması durumudur. Yine burada bir süre öngörülmemiştir. Söz konusu süre, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 39’uncu maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; ayaktan tedavilerde sigortalıya tek hekim raporu ile bir defada en çok 10 gün istirahat verilebilir. İstirahat sonrasında kontrol muayenesi raporda belirtilmiş ise toplam süre 20 günü geçmemek kaydı ile istirahat uzatılabilir. 20 günü aşan istirahat raporları sağlık kurulunca verilir. Sağlık kurulunun ilk vereceği istirahat süresi sigortalının tedavi altına alındığı tarihten başlamak üzere 6 ayı geçemez. Tedaviye devam edilmesi hâlinde malullük hâlinin önlenebileceği veya önemli oranda azaltılabileceği sağlık kurulu raporu ile tespit edilirse bu süre uzatılır.

Sonuç olarak, söz konu süre 6 ay olup, işçinin hastalığından ötürü aldığı 6 ay sağlık raporu nedeniyle işine gidemediği günler, yıllık izin hesabında dikkate alınır, fazlası dikkate alınamayacağı değerlendirilmektedir.

 

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.