Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
24 Ocak 2022

Sirküler No: 202


22 Ocak 2022 tarihli Resmi gazetede yayımlanan 7351 saylı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile önemli düzenlemeler getirilmiştir.

Kanunun mali ve vergi alanında getirdiği önemli düzenleme başlıkları;

  • TCMB nezdinde bulunan yabancı ülke merkez bankalarına ait para, alacak, mal, hak ve varlıklar haczedilemeyecek, üzerlerine ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz konulamayacaktır.
  • Vergi iadelerine ilişkin olarak açılan davalarda, dava konusu tutarın %50 si oranında teminat alınmadan yürütmenin durdurulması kararı verilemeyecektir.
  • Bireysel emeklilik sisteminde devlet katkısı oranı %25 den %30 a çıkarılmaktadır.
  • Bireysel emeklilik katılımcısına sistemden ayrılmadan, Devlet katkısı hesabındaki tutarlar hariç hesabındaki birikim tutarının %50 sine kadar kısmen ödeme yapılabilecektir.
  • 1 Aralık 2021 tarihinden önce 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihalesi yapılan ve 22 Ocak 2022 itibari ile devam eden veya bu maddenin önce fesih veya tasfiye edilmeksizin kabulü/geçici kabulü yapılan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin TL üzerinden yapılan sözleşmelerde, 1/7/2021 ile 31/12/2021 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) gerçekleştirilen kısımlar için, ihale dokümanında fiyat farkı verilmesine ilişkin hüküm bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, 1/7/2021 ile 30/11/2021 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) ihalesi yapılan işlerde ihale tarihinin (son teklif verme tarihi) içinde bulunduğu aya ait endeks, 1/7/2021 tarihinden önce ihale edilen işlerde ise 2021 yılı Haziran ayına ait endeks temel endeks olarak kabul edilerek ve sözleşme fiyatları kullanılarak yüklenicinin başvurusu üzerine sözleşmesine göre hesaplanan fiyat farkına ilave olarak ek fiyat farkı verilebilecektir.
  • Kur korumalı hesaplara yapılacak Hazine ve TCMB ödemeleri için kanuni düzenleme yapılmıştır.
  • Girişim sermayesi dışındaki diğer yatırım fonlarından elde edilen kâr paylarına da istisnanın uygulanması sağlanmaktadır. Söz konusu istisna, portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunan yatırım fonlarından elde edilen iştirak kazançlarına uygulanmayacaktır.
  • 2022 döneminden başlamak üzere, ihracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançları ile sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların münhasıran üretim faaliyetinden elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli uygulanacaktır.

Anılan Kanuna ekte yer verilmiştir.

EK-  Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220122-1.htm

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.