Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
25 Aralık 2021

Sirküler No: 568


21.12.2021 tarihli 7346 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 25.12.2021 tarih ve 31700 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanunla, iş ve sosyal güvenlik alanında yapılan düzenlemeler şöyledir.

1) Kanunun 24’üncü maddesiyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na eklenen 20’nde yapılan düzenlemede; herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlardan Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Vakfı, Türkiye Kızılay Derneği, Yeşilay Cemiyeti ve Yeşilay Vakfında görev alanların bu aylıkları kesilmeyeceği, 25.12.2021 tarihinden önce SGK tarafından fazla veya yersiz olarak yapılan ödemelerin borç çıkarılmayacağı, çıkarılmış borçların ödenmemiş olan kısımlarının terkin edileceği ve tahsil edilmiş tutarların iade ve mahsup edilmeyeceği, bunlara geçmişe dönük aylık, aylık farkı ve bayram ikramiyesi ödenmeyeceği, bu kapsamdaki kuruluşların, ilgili kanunlarında belirtilen şartları haiz olmaları kaydıyla 5510 sayılı Kanun ile diğer kanunlar uyarınca sağlanan prim teşvik, destek ve indirimlerinden yararlandırılacağı ve 25.12.2021 tarihinden önce yararlanılan prim teşvik, destek ve indirimlerinden usulüne uygun olarak yararlanılmış sayılacağı, 25.12.2021 tarihinden önce SGK tarafından tahsil edilmiş tutarların iade ve mahsup edilmeyeceği, 25.12.2021 tarihten önceki dönemlere ilişkin olmak üzere ilgili kanunlarla sağlanan prim teşvik, destek ve indirimlerinden geriye yönelik olarak yararlanılamayacağı ve yararlanılmış olan prim teşvik, destek ve indirimlerin değiştirilemeyeceği hükme bağlanmıştır.

2) Kanunun 12’nci maddesiyle 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nun 25’inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesine eklenen ibare ile yapılan düzenlemede; kalfalık yeterliğini kazanan mesleki eğitim merkezi 12’nci sınıf öğrencilerine asgari ücretin yüzde ellisinden aşağı ücret ödenemeyeceği hükme bağlanmıştır.

3) Kanunun 13’üncü maddesiyle 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nun 31’inci maddesine eklenen fıkra ile yapılan düzenlemede; ustalık yeterliğini kazanmış olanların mesleklerinde en az on yıl çalıştıklarını belgelendirdikleri takdirde Milli Eğitim Bakanlığı’nca açılacak iş pedagojisi kursu sınavına doğrudan katılabilecekleri ve başarılı olanlara usta öğreticilik belgesi verileceği hükme bağlanmıştır.

4) Kanunun 14’üncü maddesiyle 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nun geçici 12’nci maddesinin değiştirilen birinci fıkrası ve eklenen fıkralar ile yapılan ve 06.09.2021 tarihinde yürürlüğe konulan düzenlemede; 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar uygulanmak üzere aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere yapılacak ödemeler asgari ücretin net tutarının yüzde otuzundan, kalfalık yeterliğini kazanan mesleki eğitim merkezi 12’nci sınıf öğrencilerine yapılacak ödemeler asgari ücretin yüzde ellisinden az olamayacağı, mesleki eğitim merkezi programı dışındaki okul ve kurumlarda öğrenim gören öğrencilere ödenebilecek en az ücretin; yirmiden az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisi, yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için üçte biri; mesleki eğitim merkezi programına devam eden öğrencilere ödenebilecek en az ücretin ise tamamı İŞKUR tarafından aktif işgücü hizmetleri kapsamında İŞKUR’a kayıtlı işsizlere ve öğrencilere yönelik düzenlenecek İşbaşı Eğitim Programı giderlerinden ayrılan tutardan Devlet katkısı olarak ödeneceği, bu kapsamda yapılacak ödemeleri on eğitim ve öğretim yılına kadar uzatmaya Cumhurbaşkanının yetkili olduğu, staj yapacak işletme bulunamaması nedeniyle stajını okulda yapan ortaöğretim öğrencileri ile öğretim programı gereği staj yapmak zorunda olmayan yükseköğretim öğrencilerinin yaptıkları stajların bu kapsam dışında olduğu, kamu kurum ve kuruluşlarına Devlet katkısı ödenmeyeceği, ödenen Devlet katkısı ödemenin yapıldığı tarihi takip eden iki ay içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesinden İşsizlik Sigortası Fonuna aktarılacağı, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılından önceki döneme ilişkin geçmişe dönük olarak herhangi bir ücret veya Devlet katkısı ödemesi yapılmayacağı hükme bağlanmıştır.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.