Sirküler

No: 283

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
17 Kasım 2020


11.11.2020 tarihinde kabul edilen 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 17 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, bu Kanunla getirilen yeni teşvikler detaylı olarak aşağıda açıklanmıştır.

Hızlı İşe Dönüş Teşviki Getirildi

İşsizlik ödeneğinden yararlandırılıp, işten ayrılmalarını takip eden 90 gün içerisinde işe giren ve işe girdiği tarihten itibaren hizmet akdine tabi olarak en az 12 ay süreyle kesintisiz çalışanlardan talepte bulunanların, 4/1-a kapsamında sigortalı sayılmak suretiyle, işe başladıkları tarihten önce yararlandıkları en son işsizlik ödeneği süresi için İŞKUR tarafından SGK’ ya ödeme yapıldığı tarihte geçerli prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak uzun vadeli sigorta primi işveren ve sigortalı hisselerinin tamamı İşsizlik Fonundan karşılanır, aynı işsizlik ödeneği hak sahipliği için sadece 1 defa yararlanılır.

İstihdama Dönüş Teşviki Getirildi (Yürürlük Tarihi: 01/12/2020)

01/10/2020 tarihi itibarıyla bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olanlar, sosyal güvenlik kuruluşlarından emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta olanlar ile yabancılar hariç; iş sözleşmesiyle hizmetleri SGK’ ya bildirilerek veya bildirilmeksizin istihdam edilip 01/01/2019-17/04/2020 tarihleri arasındaki dönemde iş veya hizmet sözleşmesi 4857 sayılı Kanunun 25’inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer Kanunların ilgili hükümlerine göre ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hâller ve benzeri sebepler dışında sona erenler ile hizmetleri SGK’ ya bildirilmeksizin 01/12/2020 tarihi itibariyle istihdam edilmeye devam edilmekte olanların, iş sözleşmelerinin sona erdiği ya da hâlihazırda çalışmakta oldukları en son işverenine 01/12/2020 tarihini takip eden 30 gün içerisinde başvuruda bulunmaları ve işveren tarafından;

– Fiilen çalıştırılmaları hâlinde, prim ödeme gün sayılarının 44,15 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar 4857 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi (17/01/2021 tarihini, bu süre Cumhurbaşkanı kararı ile 30/06/2021 tarihine kadar uzatılabilecek) geçmemek üzere her ay bu işverenlerin SGK’ ya ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene İşsizlik Fonundan destek sağlanır.

– İşe başlatılıp 4857 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesi uyarınca işveren tarafından ücretsiz izne ayrılanlara, kısa çalışma ödeneğinden faydalanmamak kaydıyla, 4857 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi (17/01/2021 tarihini, bu süre Cumhurbaşkanı kararı ile 30/06/2021 tarihine kadar uzatılabilecek) geçmemek üzere, bu süre içinde ücretsiz izinde bulundukları süre kadar, İşsizlik Fonundan günlük 39,24 Türk lirası nakdi ücret desteği verilir. Yapılan ödemelerden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılamaz. Nakdi ücret desteğinden yararlananlar genel sağlık sigortalısı sayılırlar ve genel sağlık sigortasına ilişkin primleri İşsizlik Fonundan karşılanır. Nakdi ücret desteğinden yararlanan işçinin başvuruda bulunduğu işveren tarafından fiilen çalıştırıldığının tespiti hâlinde işverene, bu şekilde çalıştırılan her işçi ve çalıştırıldığı her ay için ayrı ayrı olmak üzere fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında çalışma ve iş kurumu il müdürlüklerince idari para cezası uygulanır ve ödenen nakdi ücret desteği ödeme tarihinden itibaren işleyecek kanuni faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir.

– Başvurusunun kabul edilmediğini İŞKUR’a bildirenler için hanesinde sosyal güvenlik kuruluşlarından gelir ya da aylık alan, kısa çalışma ödeneğinden ya da işsizlik ödeneğinden faydalanan veya 4/1-a, 4/1-b ve 4/1-c kapsamında sigortalı olan veya 506 sayılı Kanunun geçici 20’nci maddesi kapsamındaki sandıklara tabi olarak çalışan ile düzenli sosyal yardım alan bulunmamak şartlarını sağlayanlara 29/05/1986 tarihli ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında yapılacak değerlendirme göz önüne alınarak 4857 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi (17/01/2021 tarihini, bu süre Cumhurbaşkanı kararı ile 30/06/2021 tarihine kadar uzatılabilecek) geçmemek üzere İşsizlik Fonundan hane başına günlük 34,34 Türk lirası destek verilir.

Artı İstihdam Teşviki Getirildi (Yürürlük Tarihi: 01/12/2020)

01/10/2020 tarihi itibarıyla bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olanlar, sosyal güvenlik kuruluşlarından emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta olanlar ile yabancılar hariç işyerlerinde 2019/Ocak ila 2020/Nisan aylarında/dönemlerinde aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 4/1-a kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak veya 17/04/2020 tarihinden sonra ilk defa 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan ya da daha önce tescil edildiği hâlde 2019/Ocak ila 2020/Nisan aylarında/dönemlerinde sigortalı çalıştırılmaması nedeniyle aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi vermeyen işyerlerinde 01/12/2020 tarihinden itibaren işe alınanların fiilen çalıştırılmaları hâlinde, prim ödeme gün sayısının 44,15 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar 4857 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi (17/01/2021 tarihini, bu süre Cumhurbaşkanı kararı ile 30/06/2021 tarihine kadar uzatılabilecek) geçmemek üzere, her ay bu işverenlerin ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene İşsizlik Fonundan destek sağlanır.

İşverenlerin Hatalı İşlemlerinden Kaynaklanan Kısa Çalışma Ödeneğinin Tahsilinden Vazgeçildi

Kısa çalışma ile ilgili olarak 2020 Ekim ayı ve öncesi döneme ait işverenlerin hatalı işlemlerinden kaynaklanan fazla ve yersiz ödemelerden 17/11/2020 tarihi itibarıyla tahsil edilmemiş olanlar terkin edilecek, tahsil edilenler ise iade veya mahsup edilmeyecektir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.