Sirküler

No: 150

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
17 Nisan 2020


  1. 16.04.2020 tarihli 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 17 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun ile 3 konuda işçi ve işverenler açısından yapılan düzenlemeler aşağıda açıklanmıştır.

    – İstihdamı korumaya yönelik olarak; 17.04.2020 tarihi itibariyle çalışmakta iken ücretsiz izne ayrılan, kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan, 15.03.2020 tarihinden sonra işten çıkarılıp işsizlik ödeneğine hak kazanamayanişçilere, emeklilik aylığı almamak şartıyla ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları sürece 17.04.2020-17.07.2020 dönemini geçmemek üzere İŞKUR tarafından İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmak üzere günlük brüt 39,24 TL, günlük net 38,95 TL nakdi ücret desteği sağlanacak, bu dönemde işçinin fiilen çalıştırıldığının tespiti halinde bu durumda olan her işçi ve çalıştırıldığı her ay için Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri tarafından aylık brüt asgari ücret tutarında (2.943,00 TL) idari para cezası uygulanacak, ödenen nakdi ücret desteği tutarı ödeme tarihinden itibaren kanuni faizi ile birlikte işverenlerden tahsil edilecek, işçiler ve bunların bakmakla yükümlü oldukların kişiler bu dönemde genel sağlık sigortalısı sayılacak, genel sağlık sigortası primleri İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

    – İstihdamı korumaya yönelik olarak; ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık halleri dışında, kısa çalışma süresi boyunca 17.04.2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle (17.07.2020 tarihine kadar) işçinin iş sözleşmesi işveren tarafından feshedilemeyecek, aksi takdirde fesih geçersiz sayılarak işverene sözleşmesi feshedilen her bir işçi için aylık brüt asgari ücret tutarında (2.943,00 TL) idari para cezası uygulanacak, işveren 3 aylık süre içinde (17.04.2020-17.07.2020) işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilecek, ancak bu durum işçi açısından iş sözleşmesini haklı nedenle fesh etme hakkı tanımayacak, 3 aylık süreyi 6 aya kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkili kılınacaktır.

    – Yoğun başvurulara ilişkin iş ve işlemlerin süratle sonuçlandırılması ve kısa çalışma etkinliğinin arttırılması amacıyla sadece koronavirüs sebebiyle yapılan kısa çalışma başvuruları için uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeyecek, işverenlerin beyanı doğrultusunda kısa çalışma ödemeleri gerçekleştirilecek, işverenlerin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan yersiz ve fazla ödemeler daha sonra İŞKUR tarafından işverenlerden yasal faizi ile talep edilecektir. Bu madde 29.02.2020 tarihinden uygulanmak üzere 17.04.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.