Sirküler

No: 149

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
14 Nisan 2020


YENİ KORONAVİRÜS (COVİD-19) SALGINININ EKONOMİK VE SOSYAL HAYATA ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ 14 Nisan 2020 tarihli 107 sayılı yazı ile TBMM Başkanlığı’na sunulmuş, aynı gün 2/2812 esas sayı ile Adalet Komisyonu, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler (Tali Komisyon), Plan ve Bütçe (Esas Komisyon) olmak üzere havale edilmiştir.

Kanun Teklifi ile 3 konuda aşağıdaki desteklerin sağlanması amaçlanmaktadır.

  • İstihdamı korumaya yönelik olarak; ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya 15 Mart 2020 tarihinden sonra işten çıkarıldığında işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçilere, emeklilik aylığı almamak şartıyla ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları sürece İŞKUR tarafından İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmak üzere günlük brüt 39,24 TL günlük net 38,95 TL nakdi ücret desteği sağlanacak, bu dönemde işçinin fiilen çalıştırıldığının tespiti halinde her işçi ve her ay için SGK tarafından aylık brüt asgari ücret tutarında (2.943,00 TL) idari para cezası uygulayacak, ödenen nakdi ücret desteği tutarı ödeme tarihinden itibaren kanuni faizi ile birlikte işverenlerden tahsil edilecek, işçiler ve bunların bakmakla yükümlü oldukların kişiler bu dönemde genel sağlık sigortalısı sayılacak, genel sağlık sigortası primleri İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.
  • İstihdamı korumaya yönelik olarak; her türlü iş sözleşmesinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık halleri dışında, kısa çalışma süresi boyunca bu maddenin yürürlüğe gireceği tarihten itibaren 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilemeyecek, aksi takdirde fesih geçersiz sayılarak işverene her bir işçi için aylık brüt asgari ücret tutarında (2.943,00 TL) idari para cezası uygulanacak, işveren 3 aylık süre içinde işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilecek, ancak bu durum işveren tarafından geçerli nedenle işçinin sözleşmesini fesh etme hakkı tanımayacak, 3 aylık süreyi 6 aya kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkili kılınacaktır.
  • Yoğun başvurulara ilişkin iş ve işlemlerin süratle sonuçlandırılması ve kısa çalışma etkinliğinin arttırılması amacıyla sadece koronavirüs sebebiyle yapılan kısa çalışma başvuruları için uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeyecek, işverenlerin beyanı doğrultusunda kısa çalışma ödemeleri gerçekleştirilecek, işverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan yersiz ve fazla ödemeler daha sonra İŞKUR tarafından işverenlerden yasal faizi ile talep edilecektir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.