Sirküler

No: 370

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
12 Mart 2021


Anayasa Mahkemesinin 03.03.2021 tarihli ve 31412 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 14.01.2021 tarihli 2019/104 E., 2021/3 K. Sayılı Kararı ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun “aylığın başlangıcı” başlıklı mülga 62’nci maddesinin birinci fıkrasında “Sigortalı olarak işten ayrıldıktan sonra yazılı istekte bulunan ve yaşlılık aylığına hak kazanan sigortalıya bu isteğinden sonraki aybaşından başlanarak yaşlılık aylığı bağlanır.” Hükmünde geçen altı çizili kelime iptal edilmiş, ancak aynı Kanunun “yaşlılık aylığından yararlanma şartları” başlıklı mülga 60-H bendi “Bu maddede belirtilen yaşlılık aylıklarından yararlanabilmek için sigortalının çalıştığı işten ayrılması ve yazılı istekte bulunması şarttır” hükmü iptal edilmemiştir.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe girmesi ile birlikte bu Kanunun 106’ncı maddesi ile 506 sayılı Kanunun 142, 143, ek 36, geçici 20, geçici 81, geçici 87 dışındaki tüm maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği madde zaten 5510 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırıldığı için mevcut uygulamada 5510 sayılı Kanunun 28’inci maddesinin dokuzuncu fıkrasına göre, yaşlılık aylığından yararlanabilmek için sigortalıların çalıştıkları işten ayrıldıktan sonra yazılı istekte bulunmaları şartı aranmakta olup, bu şart halen devam etmektedir.

Konu hakkında SGK tarafından yayımlanan 10.03.2021 tarihli 2021/5 sayılı Genelge’yi okumanızı tavsiye ederiz.

Genelge İçin Tıklayınız….

Sayfa1

Sayfa2

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.