Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
29 Aralık 2022

Sirküler No: 490


2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde, Kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları belirlenmiştir.

30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında idari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı hükmü yer almaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 2022 yılı için yeniden değerleme oranı % 122,93 olarak tespit ve ilan edilmiştir.

Bu duruma binaen, para cezaları 1/1/2023 tarihinden itibaren belirlenmiştir.

Ceza listesi için tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221229-14-1.pdf

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.