Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
29 Aralık 2022

Sirküler No: 489


Kamu ihale kurumunca yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Tebliğ ile,

-İdarelerce, bilişim hizmet alımı ihalelerinde, ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamenin ön yeterlik başvurusu ve/veya ihaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin maddesinin “İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin” istenilmesine ilişkin bendinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen Kamu Bilişim Yetki Belgesine yer verilmesi gerekmektedir.

Tebliğ için tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221229-18.htm

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.