Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
12 Ocak 2022

Sirküler No: 191


Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunun, E:2020/485, K:2020/601, 22/5/2020 tarihli kararı ile;

  1. İdarenin müeyyideli yazısı doğrultusunda verilen düzeltme beyannamesine konulan ihtirazi kaydın tarh ve tahakkuk ettirilen vergi, gecikme faizi ve cezalara karşı dava açma hakkı vereceği,
  2. Açılan davada davacının ihtirazi kayıt koyma nedenleri ile vergi dairesinin ihtirazi kaydın konusunu oluşturan nedeni kabul etmeme sebepleri incelenerek dava konusu tarh işleminin hukuka uygun olup olmadığına karar verilmesi gerektiği,
  3. Bu kapsamda idari yargı yerlerince re’sen araştırma ilkesi esas alınarak yapılacak yargısal denetimin idarenin yerine geçerek işlem tesis etme olarak değerlendirilmesine olanak bulunmadığı,

yönünde görüş oluşturulmuştur.

Dolayısı ile idarece mükellefe gönderilen cezalı yazı sonrası verilen düzeltme beyannamesine, ihtirazi, kayıt düşülebilecek ve dava konusu edilebilecektir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.