Sirküler

No: 53

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
2 Aralık 2019


İşçilerin aylık ücretlerinin 1/4 ‘den fazlası haczedilemez veya başkasına devir ve temlik olunamaz. Ancak,  işçinin bakmak zorunda olduğu aile üyeleri için hâkim tarafından takdir edilecek miktar bu paraya dâhil değildir. Nafaka borcu alacaklılarının hakları saklıdır.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin bir kararında, işçinin ücretlerinin 1/4 ‘ünden fazlasının haczedilemeyeceği ancak kıdem tazminatı, izin ücreti, ihbar tazminatı gibi ücretten sayılmayan bütün diğer işçi gelirlerinin haczinin mümkün olacağını vurgulamıştır (Yrg.12. H.D., T.4.2.2005, 24618/1837/Yrg.12.H.D., T.13.04.2000, 4653/ 5923). Yine, Yargıtay 19. Hukuk Dairesinin bir kararına göre; maaş ve ücret üzerinde birden fazla haciz varsa bunlar sıraya konulur ve sırada önde olan haczin kesintisi bitmedikçe sonraki haciz için kesintiye geçilemeyeceğine hükmetmiştir. Yani ücret geliri üzerinde birden fazla haciz olsa da, yapılabilecek kesinti oranı yine 1/4 ‘ü aşamaz (Yrg.19. H.D. T. 4.10.2001, E. 2001/3985, K. 2001/6166).