Sirküler

No: 119

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
09 Mart 2020


4857 sayılı İş Kanunu’nda yıllık 270 saatin üzerinde fazla çalışma yaptıran işverenlere doğrudan idari para cezası hüküm altına alınmamıştır. Ancak; 4857 sayılı Kanunun 63’üncü maddesi çerçevesinde yayımlanan İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği’nin 4’üncü maddesinde; genel bakımdan çalışma süresinin haftada en çok 45 saat olduğu hükme bağlanmıştır.

4857 sayılı Kanunun 104’üncü maddesinde Kanunun 63’üncü maddesinde ve bu maddede İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği’nde belirlenen çalışma sürelerine aykırı olarak işçilerini çalıştıran işverenlere idari para cezası verileceği hükme bağlanmıştır.

Bu yapılan açıklamalar ışığında bir görüşe göre; yıllık 270 saatlik süre sınırına uymadan işçilerini çalıştıran işverenlere 2020 yılı için 2.809.00 TL idari para cezası uygulanacaktır. Diğer bir görüşe göre; 270 saatlik fazla çalışma süresinin aşılmasına Yargıtay sadece ücretlendirme boyutuna hükmetmiştir. Aslında, kanun hükmünün uygulanmaması genel hukuk ilkeleri çerçevesinde değerlendirilmesi gerekir. İş Kanunu boyutunda doğrudan idari para cezası öngörülmemiş ancak 270 saatlik ücretlendirme şeklinde bir ücretlendirme yapılması, serbest zaman olarak kullandırılması, işçinin onayının alınması ihlal edildiğinde yukarıda yer alan idari para cezası uygulanacaktır.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.