Sirküler

No: 120

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
13 Mart 2020


SGK Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 02/03/2020 tarihli 2020/05 sayılı Genelge ile;

Gerçek veya tüzel kişi olan işverenlerin; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendi, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 88’inci maddesinin onüçüncü fıkrası, 5510 sayılı Kanunun 90’ıncı maddesinin ikinci fıkrası, dördüncü fıkrası, beşinci fıkrası, altıncı fıkrası gereğince kamu kurum ve kuruluşları ile ihale mevzuatına tabi olmaksızın yapmış oldukları protokol ve sözleşmelere istinaden SGK’ dan aşağıda belirtilen 7 adet husustan dolayı yasal ödeme süresi geçmiş borcun olup olmadığına dair bilgi ve belge talep edilmektedir.

  1. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince ihalelere katılmak üzere.
  2. İhale konusu olmayan işlerle ilgili borcu yoktur belgesi almak üzere.
  3. 5510 sayılı Kanunun 90 ıncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, hak ediş ödemesine

ve kesin teminatın iadesine esas olmak üzere.

  1. 5510 sayılı Kanunun 90 ıncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, yapı kullanma

izin belgesinin alınmasına esas olmak üzere.

  1. 5510 sayılı Kanunun 90 ıncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca, devlet yardımı,

teşvik ve desteklerden yararlanmak amacıyla;

Hazine ve Maliye Bakanlığına ibraz edilmek üzere.

KOSGEB’e ibraz edilmek üzere.

TÜBİTAK’a ibraz edilmek üzere.

KGF’ye (Kredi Garanti Fonuna) ibraz edilmek üzere.

  1. Prim borçlarının katma değer vergisi iade alacağından mahsubu suretiyle

ödenmesinde.

  1. 1 Seri No’lu Gümrük Genel Tebliği uyarınca, “Onaylanmış Kişi Statü Belgesi”

almak amacıyla.

SGK tarafından sözkonusu belgelerin/yazıların verilmesi sırasında bazı belgeler/yazılar için işyeri bazında borç sorgulaması yapılırken, bazı belgeler/yazılar için işverenin Türkiye genelinde kendi adına tescil edilmiş işyerleri ile ortak, üst düzey yönetici, işveren vekili ve aracı olarak işlem gördüğü işyerlerinden kaynaklanan borçları sorgulanmakta ve bu belgelerde/yazılarda sorgulanan borç türleri düzenleniş amacına göre farklılık göstermektedir.

Söz konusu belgelerin/yazıların bir kısmı, SGK’ ya yapılan e-Borcu Yoktur aktivasyon başvurusu üzerine aktivasyonu gerçekleştirilen işverenlerce, e-Bildirge şifresi üzerinden elektronik ortamda yapılan sorgulamalar sonucunda alınabilmekte; bir kısmı ise, işyerinin bağlı olduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine başvuruda bulunmak suretiyle kâğıt ortamında alınmaktadır.

Bahse konu belgelerin/yazıların düzenlenmesi sırasında, hangi durumlarda yazıların elektronik ortamda, hangi durumlarda belgelerin/yazıların ilgili SGK Ünitesine müracaat edilmek suretiyle alınacağı; verilen belgeler/yazılar için hangi borç türlerinin sorgulanacağı, borçların işyeri bazında mı yoksa işveren bazında Türkiye genelinde mi sorgulanacağı, elektronik ortamda bu belgelerin/yazıların alınması amacıyla e-borcu yoktur aktivasyon başvuru işlemleri, hak ediş ödemeleri sırasında işverenlerin muaccel borçlarının olup olmadığının idarelerce sorgulanabilmesine ilişkin SGK Ünitelerince yapılacak olan işlemler ile uygulamanın usul ve esasları konu başlıklarına göre ayrı ayrı bölümler halinde açıklanmıştır.

EKİ: genelge eki genelge (61 sayfa)

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.