Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
13 Mayıs 2022

Sirküler No: 297


193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesine göre, aşağıda yazılı ücretler Gelir Vergisinden istisna edilmiştir:

…..

8.Hizmet erbabına işverenlerce yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatler (işverenlerce, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin (2022 yılı için 34 TL) yi aşmaması ve buna ilişkin ödemenin yemek verme hizmetini sağlayan mükelleflere yapılması şarttır. Ödemenin bu tutarı aşması halinde, aşan kısım ile hizmet erbabına yemek bedeli olarak nakden yapılan ödemeler ve bu amaçla sağlanan menfaatler ücret olarak vergilendirilir.);

Konuyla ilgili olarak 186 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin 2/a bölümü çerçevesinde söz konusu istisna hükmünün uygulanmasında;

– İşverenlerce yemek bedeli, doğrudan yemek verme hizmetini sağlayan veya bu işe aracılık eden kuruluşa ödenecek (hizmet erbabına ödenmeyecek),

– Yemek bedelinin fiilen çalışılan günlere ait bir günlük tutarı  (2022 için 34 TL)’yi aşmayacak veya aşması halinde 34TL’lik kısmı istisnaya konu edilecek,

– Yemek bedeli faturası işveren adına düzenlenecektir. Ancak, faturaya yemek yiyen hizmet erbabının adı ve soyadı ile yemek yediği gün sayısı bir liste halinde eklenecektir.

Bu şartlar çerçevesinde işverenlerce, hizmet erbabına civar lokantalar veya yemek verme hizmeti sağlayan kuruluşlar vasıtasıyla temin edilen, menfaatler vergiden istisna edilecektir.

Yemek bedelinin bir günlük tutarının 34TL’yi aşması halinde aşan kısım, ücret olarak vergilendirilecektir.

İşverenlerce çalışanlara ticket (yemek çeki) ve benzeri ödeme araçları verildiği durumlarda yemek çeki ve benzeri ödeme araçlarının münhasıran yemek hizmeti veren işletmelerde kullanılması  market ve benzeri işletmelerde başka amaçlarla kullanılmaması ve çalışılan günler için belirlenen limitin aşılmaması kaydıyla anılan istisna hükmünden faydalanılması mümkün bulunmaktadır.

Öte yandan, işverenlerin civar lokantalar veya yemek verme hizmeti sağlayan yerlerden, personeline yemek vermek suretiyle sağladığı menfaatler için de bir günlük 34 TL lik yemek bedeline katma değer vergisi dâhil bulunmamaktadır.

Yemek bedelinin 34 TL liralık kısmı, yukarıda da açıklandığı üzere, vergiden istisna edilecek bu bedele isabet eden katma değer vergisi işverenlerce indirim konusu yapılacaktır.

Yemek bedelinin tutarının 34 TL lirayı aşması halinde, aşan kısım (istisna tutarına isabet eden katma değer vergisi hariç olmak üzere) net ödenen ücret olarak kabul edilecek ve vergiye tabi tutulacaktır.

Dolayısı ile aşan kısım vergilendirilmek üzere, ilgili ay bordrosuna da yansıtılacaktır.

ÖRNEK:

İşveren (A)’nin, işçisine ticket veya yemek kartı vermek suretiyle sağladığı menfaatin bir günlük tutarı (KDV dahil) 50 TL dir.

Bu işveren, işçisi için hazırlayacağı ücret bordrosunda,

a-yemek bedelinin 34 TL lik kısmını vergiden istisna ücret gösterecek,

b-bu bedele ait (34 x % 8 =) 2,72 TL lik KDV yi indirilecek KDV hesabına aktaracak,

c-geri kalan [50 – (34 + 2,72) =] 13,28 TL yi net ödenen ücret olarak kabul edip, bu ücretin brütünü hesaplamak suretiyle vergilendirecektir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.