Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
24 Ocak 2022

Sirküler No: 204


22 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ ile Gelir İdaresince aşağıda sayılan mükellef gruplarının e-Fatura uygulamasına dâhil olmaları ve e-Fatura uygulamasına kayıtlı diğer kullanıcılara faturalarını e-Fatura olarak düzenlemeleri ve bunlardan e-Fatura olarak almaları zorunlu hale getirilmiştir.

-Brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı);

  1. a) 2018, 2019 veya 2020 hesap dönemleri için 5 Milyon TL,
  2. b) 2021 hesap dönemi için 4 Milyon TL,
  3. c) 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 3 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler,

– Gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükelleflerden brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı);

  1. a) 2020 veya 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL,
  2. b) 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri olan mükellefler.

– Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediyelerden yatırım ve/veya işletme belgesi almak suretiyle konaklama hizmeti veren otel işletmeleri.

Diğer yandan,

– e-Arşiv Fatura uygulamasına dâhil olmayan mükelleflerce düzenlenecek faturaların, 5 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından fatura düzenleme zorunluluğuna ilişkin tutarı)aşması halinde, söz konusu faturalar da , “e-Arşiv Fatura” olarak düzenlenecektir.

Düzenleme ayrıntılarını ve diğer e-belge açıklamalarını içerir Tebliğe ekte yer verilmiştir.

EK-  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 535)

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220122-10.htm

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.